Dňa 8. februára 2018 organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) a Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13). Zástupcovia MH SR informovali účastníkov o základných atribútoch výzvy a podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku. Účastníkom boli poskytnuté informácie k príprave Žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Seminára sa zúčastnilo 61 zástupcov podnikateľských subjektov, výskumných organizácií a vysokých škôl.