Dňa 9.2.2018 sa uskutočnil v Banskej Bystrici seminár, organizovaný SIEA s IPC Banská Bystrica pre prijímateľov k výzve OP KZP-P04-SC431-2015-6, na ktorom sa zúčastnilo 42 účastníkov.

Predmetom seminára bola prezentácia o zmluvných povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, overovanie VO, schvaľovanie žiadostí o platbu, monitorovanie, energetická certifikácia a príprava hĺbkovej obnovy verejných budova.

 

Dňa 13.2.2018 sa uskutočnil v Banskej Bystrici seminár pre žiadateľov k nižšie uvedeným výzvam, organizovaný MH SR s IPC Banská Bystrica, na ktorom sa zúčastnilo 93 účastníkov.

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11),
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12),
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).