Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja.

Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj v roku 2021 zaujímavé vyhlásené výzvy. Prostredníctvom výzvy č. 64 je možné získať podporu nástrojov koncepčného charakteru v oblasti ochrany vôd a vodného hospodárstva. Predmetom podpory je predovšetkým tvorba materiálov podporujúcich implementáciu Rámcovej smernice o vode ako aj ostatných smerníc týkajúcich sa oblasti vôd a vodného hospodárstva. Zároveň je možné získať finančné prostriedky na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajine.

O podporu sa môžu obce uchádzať aj v rámci realizácie  výstavby zariadení na využitie vybraných druhov obnoviteľných zdrojov energie. Podporená je taktiež mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kde je príspevok poskytovaný na vykonanie stavebných úprav a nákup zariadení a strojov potrebných na zhodnocovanie odpadov. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni, vypracovanie účelových auditov (návrhy opatrení energetickej efektívnosti prostredníctvom garantovanej energetickej služby) je možné financovať prostredníctvom výzvy č. 53.

Obce taktiež môžu zabezpečiť bezpečnú pitnú vodu pre obyvateľov  so zameraním najmä na riešenie problémov s eutrofizáciou vôd, arzénom, antimónom, mikrobiológiou a biológiou. Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.

Zároveň je podporená výstavba stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO (ekvivalentných obyvateľov), ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd a ktoré smerujú k zamedzeniu ohrozenia kvality a kvantity podzemných vôd tak, aby nebolo ohrozené ich využívanie.

Pre obce z najmenej rozvinutých okresov je stále aktuálna výzva na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni je stále možnosť financovať v rámci výzvy č. 31.

V prípade ak sú obce vlastníkmi pozemkov mimo chránených území môžu zachovať a obnoviť biodiverzitu a ekosystémy a ich služby prostredníctvom ich revitalizácie, obnovy a budovania zelenej infraštruktúry.

Informačné aktivity obcí z oblastí triedeného zberu odpadov, ochrany vôd, zapájania verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny a informovania o ochrane ovzdušia, je možné financovať v rámci výzvy č. 28.

Ak sú obce vlastníkmi pozemkov v chránenom území, majú možnosť získať finančné prostriedky na dobudovanie sústavy Natura 2000 a zabezpečenie starostlivosti o sústavu Natura 2000 a ďalšie chránené územia (vrátane území medzinárodného významu), ako aj chránené druhy. Zároveň tieto obce môžu získať finančné prostriedky na realizáciu schválených dokumentov starostlivosti.

Podpora skvalitňovania monitorovania ovzdušia (napr. obnova existujúcich a vytvorenie nových odberných miest Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia, podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz, či zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému a Národného registra znečisťovania) je možná prostredníctvom výzvy č. 25.

Obce (ak sú nájomcovia/vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona) majú možnosť financovať opatrenia na ochranu pred povodňami v rámci výziev č. 21., 18.17.

Z Operačného programu kvalita životného prostredia je taktiež možné získať finančné prostriedky na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov a na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov.

Stále aktuálne sú výzvy č. 3,4,5 zamerané na sanáciu, monitorovanie a prieskum environmentálnych záťaží. V rámci týchto výziev sú obce oprávnenými subjektami ak na nich prechádza povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž v rámci podmienok uvedených vo výzvach.

Obce s prítomnosťou MRK majú možnosť zapojiť sa cez operačný program Ľudské zdroje do výzvy zameranej na podporu dobudovania inžinierskych sietí (kanalizácia, prístup k pitnej vode).  Okrem tejto výzvy sú pre obce s prítomnosťou MRK zverejnené výzvy na podporu prístupu k pitnej vode, podporu vysporiadania majetkovo – právnych vzťahovna prestupné bývanie. Cez operačný program Ľudské zdroje je taktiež možné zapojiť sa zároveň aj do výzvy na podporu komplexného prístupu v obciach s MRK v rámci iniciatívy Catching – UP Regions Prešovského samosprávneho kraja,

Prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle. V rámci IROP je možné financovať aj na ochranu verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni.

Zaujímavou možnosťou získania finančných prostriedkov na rôzne aktivity spojené s prírodou, turizmom a kultúrou je výzva z Fondu malých projektov SK -HU.

Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami je možná cez Fond malých projektov SK – ČR 2021.

Cez program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko je podporovaná tiež ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity.

Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov je podporená cez Granty EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórska.  Výzva je zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív.

Environmentálny fond v roku 2021 prostredníctvom Programu obnovy dediny 2021 ponúka zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku (napr. vytváranie obecných kompostovísk, environmentálna výchova, adaptačné opatrenia na boj so zmenami klímy, atď.)

Oprávneným žiadateľom o dotáciu na nájomné je nájomca, ktorý žiada o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľa. Prenajímateľom môže byť obec.

Obce prostredníctvom svojich rozpočtových a príspevkových organizácii môžu získať dotačnú podporu z fondu na podporu umenia č. 7/2021 (medzinárodné vzdelávacie mobility, podpora vizuálneho umenia, kreatívneho priemyslu, atď.)

Zaujímavou možnosťou na získanie finančných prostriedkov na podporu rozvoja športu pre obce je fond na podporu športu.

Podporu je možné stále získať aj z vyhlásených výziev jednotlivými Miestnymi akčnými skupinami.  Miestna akčná skupina (MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Zoznam MAS spravuje Národná sieť MAS. Plánované výzvy prostredníctvom MAS nájdete na tomto odkaze.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania projektových zámerov vo vyššie spomínaných oblastiach nájdete na stránkach:

Obrázok: Mapa Slovenka so znázornením jednotlivých IPC