Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia získať finančné prostriedky na  realizovanie informačných aktivít z oblastí triedeného zberu odpadov, ochrany vôd, zapájania verejnosti na úseku ochrany prírody a krajiny a informovania o ochrane ovzdušia z výzvy č. 28.

Podpora skvalitňovania monitorovania ovzdušia (napr. obnova existujúcich a vytvorenie odberných miest Národného monitorovacieho systému kvality ovzdušia, podpora modelových výpočtov znečistenia ovzdušia a chemických analýz, či zlepšenie úrovne Národného emisného informačného systému a Národného registra znečisťovania) je možná prostredníctvom výzvy č. 25.

Neziskové organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom bez domova, majú možnosť zapojiť sa do vyhlásenej výzvy pre získanie dostupného bývania s prvkami Housing first (bývanie na prvom mieste).

Mimovládne organizácie môžu získať finančné prostriedky aj pre miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúziu Rómov cez Granty EHP (Európsky hospodársky priestor) a Nórska.  Výzva je zameraná na podporu budovania kapacít menších miestnych organizácií prostredníctvom realizácie miestnych iniciatív.

Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami je možná cez Fond malých projektov SK – ČR 2021.

Cez program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko sú podporované tiež mimovládne a neziskové organizácie vykonávajúce aktivity v oblasti ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity.

Neziskové organizácie realizujúce aktivity v oblasti vzdelávania, umenia a kreatívneho priemyslu môžu získať dotačnú podporu z fondu na podporu umenia č. 7/2021 (medzinárodné vzdelávacie mobility, podpora vizuálneho umenia, kreatívneho priemyslu, atď.)

Zaujímavou možnosťou na získanie finančných prostriedkov pre športové organizácie na podporu rozvoja športu je fond rozvoja športu s aktuálnou výzvou na budovanie športovej infraštruktúry.

Športové a vzdelávacie aktivity sú podporené dotačnou výzvou Ministerstva obrany SR.

Výskumné organizácie spolupracujúce aj s mimovládnymi organizáciami sa môžu zapojiť do výzvy na podporu výskumu neurodegeneratívnych ochorení, ich detekcie, merania a porozumenia prvotných znakov ochorenia v rámci programu LIFE.

Posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody umožňuje výzva na podporu neziskových organizácii.

Podpora slovenských subjektov (vrátane mimovládnych organizácii), ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v  rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie je realizovaná prostredníctvom výzvy z operačného programu Slovak Aid.

Prostredníctvom tohto operačného programu sú zároveň podporené rozvojové intervencie vo viacerých krajinách sveta. (napr. Subsaharská Afrika, Západný Balkán a iné)

Posilnenie občianskej spoločnosti, aktívneho občianstva a postavenia zraniteľných skupín je podporené cez Nórsky finančný mechanizmus v rámci cieľa Active citizen Fund.

Taktiež je možné cez tento mechanizmus financovať aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty a aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy.

Podporiť vývoj nových prístupov v oblasti drog, podporiť iniciatívy v oblasti drogovej politiky je zámerom výzvy v rámci komunitárneho programu Európskej komisie.

Nadácia mesta Bratislavy podporuje aktivity súvisiace s rozvojom kultúrnych priestorov.

Neziskové organizácie pôsobiace na území Prešovského samosprávneho kraja môžu využiť dotáciu z oblastí športu, kultúry a sociálnych služieb.

Podporu je možné stále získať aj z vyhlásených výziev jednotlivými Miestnymi akčnými skupinami.  Miestna akčná skupina (skratka MAS) je partnerstvo zástupcov verejného, podnikateľského a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na celistvom a súdržnom území. Zoznam MAS spravuje Národná sieť MAS. Plánované výzvy prostredníctvom MAS nájdete na tomto odkaze.

Ministerstvo kultúry SR poskytne dotáciu do výšky 50-tisíc eur oprávneným žiadateľom v neziskovom sektore, ktorí mali medziročný pokles príjmov z kultúrno-kreatívnej činnosti minimálne o 30 percent. COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania projektových zámerov vo vyššie spomínaných oblastiach nájdete na stránkach:

Obrázok: Mapa Slovenka so znázornením jednotlivých IPC