Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov.

Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu môžu využiť dotačnú pomoc na nepokryté fixné náklady. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje príspevok zameraný na udržanie zamestnanosti v čase krízy COVID-19. Informácie a zoznamy aktuálnych možností ekonomickej pomoci pre podnikateľov nájdete na stránke korona.gov.sk.

V súčasnosti sú otvorené výzvy na podporu rozvoja podnikania a podporu sieťovania podnikov (klastrov) a zároveň podpora spolupráce so strednými odbornými školami v rámci iniciatívy Catching – up regions, sústredená v Banskobystrickom kraji a podpora malých a stredných podnikov v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského kraja.

Z operačného programu Kvalita životného prostredia môžu podnikatelia, ktorí podnikajú v priemyselných odvetviach stále získať finančné prostriedky v rámci výzvy na zlepšenie stavu priemyselných a administratívnych budov, či rekonštrukciu a modernizáciu vykurovacích a klimatizačných systémov,  ktorá im ušetrí náklady na energie. Podniky, ktoré sú držiteľom povolenia na podnikanie v tepelnej energetike (minimálne 36 mesiacov) v oblasti výroby tepla alebo výroby a rozvodu tepla  majú možnosť si vybudovať, zrekonštruovať a modernizovať zariadenia na výrobu elektriny a tepla. Súčasne je podporovaná inštalácia technológii využívajúcich obnoviteľné zdroje energie. Podnikateľov pôsobiacich v oblasti recyklácie a spracovania odpadov určite poteší finančná podpora, o ktorú sa môžu uchádzať v rámci výziev č. 15 a 16.

Podporené je tiež podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca. Projekty týkajúce sa rozvoja kapacít kultúrnych aktérov, budovania a rozvoja publika v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpory bilaterálnej výmeny v oblasti  súčasného umenia sú podporované v rámci výzvy na podporu súčasného umenia a kultúry.

V rámci projektu s názvom Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sú na celom území Slovenskej republiky realizované aktivity zamerané na podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov a aktivity zamerané na stimuláciu inovačného procesu s využitím výstupov kreatívneho priemyslu, kde kľúčovou aktivitou bude poskytovanie kreatívnych voucherov.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila výzvu na podporu nových podnikateľských partnerstiev, ktorej cieľom je podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách.

Európska komisia prostredníctvom vyhlásenej výzvy pomáha zvyšovať informovanosť o poľnohospodárskych výrobkoch, systémoch kvality Únie, udržateľnosti a ďalších témach súvisiacich s poľnohospodárstvom.

V roku 2021 sa plánuje podpora startupov a sieťovania neformálnych investorov pri financovaní úvodných fáz podnikateľského cyklu, podpora projektov s tzv. pečaťou výnimočnosti (Seal of Excellence), ktoré neboli podporené z priamo riadených programov Európskej komisie a podpora významných projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI).

V rámci operačného programu Ľudské zdroje je plánovaná výzva na podporu sektorových zručností, ktorá bude zameraná na podporu zlepšenia prístupu na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach.

Rozvíjať inovačný potenciál slovenských podnikateľov je jedným z cieľov národného projektu Inovujme.sk. Projekt chce zvyšovať povedomie o význame inovácií a pre tento účel poskytuje pre podnikateľov inovačné poradenstvo vo forme inovačných workshopov a inovačných poukážok. V prípade otázok sú k dispozícii regionálne konzultačné centrá.

Slovak Business Agency poskytuje cez svoje národné projekty množstvo zaujímavých služieb pre začatie alebo rozvoj podnikania. Pre bližšie informácie môžete kontaktovať Národné podnikateľské centrá v regiónoch.

Bezplatné konzultácie a kontrolu žiadostí o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku poskytujú regionálne centrá sociálnej ekonomiky.

Podrobnejšie informácie o možnostiach financovania projektových zámerov vo vyššie spomínaných oblastiach nájdete na stránkach:

Obrázok: Mapa Slovenska a zoznam pobočiek IPC