O prieskume

Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo 572 respondentov. Rozdelenie respondentov podľa príslušnosti k IPC je uvedené na grafe:

Výsledky prieskumu

Výsledky ukázali vysokú mieru spokojnosti s činnosťou IPC. Vo vyjadrení na 5 bodovej stupnici, na ktorej hodnotenie „som veľmi spokojný“ znamená +2  až po hodnotenie „som veľmi nespokojný“  -2, IPC dosiahli celkové priemerné hodnotenie 1,03 a súčet odpovedí „som veľmi spokojný“ a „som skôr spokojný“ bol 71,15 % a zároveň súčet odpovedí „som veľmi nespokojný“ a „som nespokojný“ bol 4,19 %. 24,64 % respondentov sa nevedelo vyjadriť. Výsledky sú na grafe:

Dopad výsledkov

Činnosť informačno-poradenských centier pre EŠIF je podporovaná do konca roka 2018 v rámci projektu z operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 (OP TP). O ďalšej podpore činnosti IPC má rozhodnúť riadiaci orgán pre OP TP aj na základe vyhodnotenia tohto prieskumu spokojnosti. Výsledky prieskumu boli predložené spolu s ďalšími dokladmi o činnosti IPC riadiacemu orgánu pre OP TP (Sumárne správy o činnosti IPC, ktoré sú zverejnené v časti dokumenty), ktorý na ich základe vydal kladné posúdenie činnosti IPC. Na základe tohto posúdenia Centrálny koordinačný orgán pripravuje plynulé pokračovanie projektu na podporu činnosti IPC do konca roku 2021.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili a sme radi, že ste s našou prácou spokojní. Urobíme všetko pre to, aby ste sa na informácie o EŠIF od nás mohli vždy spoľahnúť. Ak ešte nie ste zaradený do databázy záujemcov o informácie o fondoch EÚ, tak prosíme kontaktujte IPC vo vašom regióne a my vám budeme zasielať newsletter o novinkách z EŠIF podľa vášho záujmu: kontakty IPC.