Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2021. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty).

Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2021:
  • Zo 233 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 136 schválených, čo predstavuje úspešnosť 58 % (minulé obdobie bolo 292 predložených / 199 schválených / úspešnosť 69 %).
  • IPC poskytli spolu 1 140 konzultácií (minulé obdobie 1 161).
  • Vo svojich databázach majú IPC registrovaných 4 831 záujemcov o informácie o EŠIF, čo je nárast v porovnaní s 2. polrokom 2020 o 602 záujemcov.
  • IPC sa podieľali na organizácii 20 vzdelávacích seminároch pre spolu 658 potenciálnych žiadateľov a prijímateľov NFP (minulé obdobie to bolo 35 vzdelávacích akcií pre 911 účastníkov). Väčšia časť 1. polroka 2021 bola ovplyvnená zlou pandémickou situáciou s covid19, ktorá mala negatívny vplyv na počet informačných seminárov a osobné konzultácie IPC.

 

Celkové výsledky činnosti siete IPC od jej zriadenia