Informačný seminár, ktorý sa konal dňa 16.05.2019 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF so sídlom na Úrade ZSK, bol zameraný na prezentáciu národného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR, ako aj tému komunitného plánovania sociálnych služieb. Seminár bol vedený expertom na informačné semináre a osvetu, pani Ing. Máriou Filipovou, dlhoročnou odborníčkou v problematike sociálnych služieb. Informačné semináre na vybrané témy sú súčasťou národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorý je zameraný na podporu malých obcí do 1000 obyvateľov. Súčasťou seminára bola aj aktívna diskusia k daným témam, problémom v praxi, ktorá je veľmi potrebná pri hľadaní riešení a zefektívňovaní poskytovania sociálnych služieb občanom. Účastníkmi boli zástupcovia miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja.