Dňa 5. marca 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie k práci v systéme ITMS2014+ zameraného na projekty cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. Školenie prebiehalo interaktívnou formou, každý účastník školenia cvične pracoval so systémom a učil sa narábať s jednotlivými funkciami systému, aby lepšie pochopil ako pracovať v ITMS2014+ a aké sú rozdiely pri projektoch cezhraničnej spolupráce.

Fotografia zo školenie k ITMS

Fotografia z podujatia