Dňa 01.07.2021 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja workshop určený zástupcom mimovládnych neziskových organizácií na tému príležitosti čerpania fondov EÚ v novom programovom období. Tento workshop bol súčasťou série regionálnych stretnutí, počas ktorých prebiehala so zástupcami občianskej spoločnosti diskusia o príprave strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia„. Prostredníctvom tohto dokumentu prinášajú nové fondy EÚ možnosť financovať aktivity zamerané na rozvoj občianskej spoločnosti, spoluprácu občanov so samosprávami a posilňovanie demokracie na regionálnej a miestnej úrovni.

Ďalšie stretnutia sa uskutočnia 13.07.2021 na Úrade NSK, 14.07.2021 na Úrade TSK a 15.07.2021 na Úrade TTSK.