V dňoch 4. a 5. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnil vzdelávací seminár v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji. Na seminári sa vzdelávali zástupcovia rôznych špecializovaných zariadení, zariadení pre seniorov, domovov sociálnych služieb, zariadení opatrovateľskej služby a pod. Účastníci seminára spoločne s lektorkou JUDr. PhDr. Adamicovou diskutovali o rôznych problémoch v zariadeniach sociálnych služieb.