Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020″) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014 – 2020.

Účelom informačného seminára bolo poskytnutie informácií potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 – 2020, ktoré sa týkali predovšetkým:

  • – možností podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu,
  • – povinností žiadateľa týkajúcich sa procesu vypracovania a predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
  • – najčastejších chýb identifikovaných v procese schvaľovania ŽoNFP,
  • – zmien v riadiacej dokumentácii.

Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie – Kontakty IPC