Dňa 28. februára 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia seminár k výzvam OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Účastníkom seminára boli poskytnuté podrobné informácie k výzvam a školitelia riešili individuálne otázky prítomných účastníkov s prihliadnutím na ich konkrétne prípady.

Fotografia z podujatia