Dňa 6.11.2019 zorganizovala IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji informačný seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Účastníci seminára boli informovaní o projekte a jeho základných aktivitách. Tiež boli poskytnuté informácie o tom, ako projekt súvisí s dodržiavaním Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, o dôvodoch transformácie sociálnych služieb, o význame aktivizácie a zamestnávania, o princípoch univerzálneho navrhovania a možnostiach čerpania dotácií z IROP.