Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 17. septembra 2020 Informačný seminár v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Zástupcovia všetkých partnerov národného projektu (Implementačná agentúra MPSVR SR, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU, Slovenská únia podporovaného zamestnávania) poskytli základné informácie o procese deinštitucionalizácie a plánovaných aktivitách národného projektu. Podujatie sa konalo v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja a bolo určené pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Fotografia z podujatia