V dňoch 24.-25.októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK odborné semináre v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb.

Zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby boli zaškolení v oblasti manažovania systému kvality, dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a v procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.