14. júla 2020 sa v meste Snina konal informačný seminár bol určený  pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej  na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26). Na seminári sa zúčastnili okolo 70 potenciálnych žiadateľov o NFP, kotrí mohli osobne konzultovať svoje otázky a podmienky poskytnutia NFP (oprávnenosť žiadateľov, oprávnené aktivity projektov, vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov atď.).

Toto podujatie organovali Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Prešovský samosprávny kraj, Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj a mesto Snina.