Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2. Účastníci seminára získali informácie o výzve OPLZ-PO6-SC612-2019-2 aj ďalším pripravovaným výzvam ako sú:

  • prístup k pitnej vode,
  • podpora sociálnych podnikov,
  • podpora aktivít súvisiacich s procesom vysporiadavania pozemkov,
  • rozšírenie kapacít základných škôl.

Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia priamo v Slovenských krajoch. Zaznamenávanú záujem od klientov v rámci konzultácií a informujú riadiace orgány. Ak máte záujem o podobné podujatie, tak neváhajte kontaktovať informačno-poradenské centrum vo vašom kraji – Kontakty na jednotlivé IPC nájdete po kliknutí na tento odkaz.