Dňa 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnil informačný seminár v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s IPC BB pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Predmetom informačného seminára bolo oboznámenie účastníkov  s Národným projektom:  „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov“ – legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych služieb (originálne kompetencie obcí, komunitný plán sociálnych služieb), proces komunitného plánovania ( príprava a spôsob organizačného zabezpečenia procesu KPSS, analýza, získavanie podkladov, tvorba koncepcie KPSS, pripomienkovanie, vlastný plán, aktualizácie).

tný plán, aktualizácie).