Dňa 23.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1_DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“ pre žiadateľov aj prijímateľov.

Uvedený seminár zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj.

Programom bola prezentácia danej výzvy, kde prednášajúci upozorňovali po skúsenostiach s doteraz vyhodnotenými ŽoNFP, na identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP, či nedostatky pri predkladaní dokladov podľa typu výdavkov Žiadosti o platbu.

Téma bola venovaná aj problematike kontroly verejného obstarávania na základe zistených nedostatkov z doterajších skúseností zástupkyňou RO pre MDV SR.

V rámci informačného seminára využili účastníci aj osobné konzultácie.