Dňa 17. júna 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Banská Bystrica uskutočnili Vzdelávací seminár pre žiadateľov v rámci Výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-P06-SC611-2018-2.

Seminár bol zameraný hlavne k najčistejším otázkam a nedostatkom v doručených/pripravovaných projektových zámeroch.

Súčasťou seminára boli aj individuálne konzultácie, ktorú využila väčšina zúčastnených.