Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický samosprávny kraj zorganizovali dňa 23.09.2019 V Banskej Bystrici podujatie „Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už niekoľko rokov realizujú spoločné aktivity zamerané na posilnenie participatívnosti a transparentnosti pri riadení fondov EÚ. Cieľom týchto aktivít je posilniť dialóg a spoluprácu štátu s odborníkmi z praxe, zástupcami mimovládnych neziskových organizácií, ako aj ďalšími prijímateľmi podpory z fondov EÚ.