Dňa 10. októbra 2019 sa uskutočnil informačný seminár, ktorý zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica, pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22).

Na informačnom seminári bola odprezentovaná výzva, základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku ako aj príprava žiadosti o NFP. V ďalšej časti seminára bola odprezentovaná téma sociálna ekonomika a sociálne inovácie, informácia o synergických možnostiach podpory subjektov sociálnej ekonomiky prednášajúcim zo strany MPSVaR SR.