Operačný program Výskum a inovácie – 4. októbra 2017 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj organizovali Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Seminára sa zúčastnilo viac než šesťdesiat účastníkov, ktorý získali základné informácie o výzve, podmienkach poskytnutia príspevku, príprave žiadosti o NFP a realizácii verejného obstarávania. V rámci diskusie bolo zodpovedaných množstvo otázok. Po skončení oficiálnej časti seminára využilo viacero záujemcov aj možnosť osobnej konzultácie so zástupcami riadiaceho orgánu ako aj pracovníkov IPC.