Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Nitrianskom samosprávnom kraji prezentuje úspešne zrealizované projekty, ktoré boli na území samosprávneho kraja podporené nenávratnými finančnými príspevkami zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
PROJEKT: Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech

Výskumné centrum AgroBioTech umožňuje realizáciu aplikovaného výskumu a inovácií s previazanosťou na kľúčové potreby prioritných tém v príslušných oblastiach agrobiológii, technológii spracovania poľnohospodárskych produktov a agropotravinárstve, biotechnológii, genetických technológiách, agroekológii, bioenergetike a bioekonomike.

PROJEKT: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Rybník

Projekt revitalizácie centrálnej zóny obce zabezpečil vytvorenie nových spevnených plôch s rozlohou 2 756,5 m2. V rámci spevnených plôch boli v centrálnej zóne obce umiestnené prvky drobnej architektúry, ako sú lavičky, stojany na bicykle, informačné tabule, kvetináče, smetné koše, či pergola. Vysadila sa nová zeleň v celkovej rozlohe 105,7 m2. Z chodníkov a miestnej komunikácie sa odstránil poškodený asfalt a na upravenej ploche vznikol nový chodník v dĺžke 190,02 m, a v dĺžke 97,43 m sa uskutočnila aj rekonštrukcia miestnej komunikácie. Súčasťou revitalizácie bola aj rekonštrukcia autobusovej zastávky. Centrum obce sa tak stalo príjemnou zónou oddychu pre miestnych obyvateľov a zaujímavou zónou aj pre turistov a návštevníkov obce.

PROJEKT: Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Rybník

Prostredníctvom projektu sa stalo centrum obce reprezentatívnym a oddychovým priestorom bez bariér typu botanickej záhrady – V rámci revitalizácie bol vytvorený oddychovo-rekreačný park o rozlohe okolo 8 000 m2. K  pôvodným zachovaným 86 drevinám bolo vysadených viac ako 550 stromov a kríkov a viac ako 1000 prvkov zelene a trvaliek. Park obohatený o atraktívne a estetické prvky drobnej architektúry, ako sú planetárium, replika studne, umelý prameň, lavičky, pitná fontána, verejné osvetlenie a s vytvorenou sieťou chodníkov v dĺžke 683 m má funkciu nielen oddychovo rekreačnú, ale aj náučno vzdelávaciu, nakoľko sú v planetáriu rozmiestnené vitríny pripomínajúce spoločensko-historický význam obce a každý druh sadovej výsadby je označený slovenským a latinským názvom. Revitalizovaný park sa stal trvalou investíciou pre ďalšie generácie. Slúži obyvateľom ako aj návštevníkom obce ako zóna zelene, oddychu, hier a športových aktivít.