Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach o NFP a taktiež implementácie projektov aj v tejto mimoriadnej situácii.

Cieľom tohto usmernenia je znížiť administratívnu záťaž riadiacich orgánov, administratívne a finančné náklady žiadateľov aj prijímateľov, ako aj zlepšiť plynulosť finančných tokov – Predmetné usmernenie CKO v celom znení po kliknutí na tento odkaz.

obrázok - logo Centrálneho koordinačného orgánu