Informačno-poradenské centrum pre Trnavský samosprávny kraj organizovalo v septembri v hoteli IMPIQ v Trnave dva odborné semináre, ktorých náplňou bola problematika súvisiaca s eurofondami.

Dňa 10. septembra 2019 sa konal seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktorý odprezentovali lektori z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Roman Miškovič a Ing. Róbert Fordinál. Účastníci seminára si prakticky vyskúšali ako sa v systéme ITMS2014+ registrovať, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok, predložiť monitorovaciu správu a podať žiadosť o platbu.

Druhý odborný seminár „Kontrola verejného obstarávania zákaziek financovaných z EÚ fondov“ sa konal dňa 16. septembra 2019. Lektor Mgr. Branislav Hudec oboznámil účastníkov s novelou zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF, o novinkách v systéme kontroly eurofondových zákaziek a pravidlách na overenie hospodárnosti zákaziek. Oba semináre boli účastníkmi hodnotené ako veľmi kvalitné a prínosné.