Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a je gestorom a koordinátorom projektu. Predmetný projekt je podporený z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020.

IPC pre BBSK bolo vytvorené dňa 25.1.2017 a sídli na mestskom úrade v Banskej Bystrici od 25.1.2017, v centre mesta, s dobrou dopravnou dostupnosťou. Okrem zariadených kancelárií, v ktorých zamestnanci IPC prijímajú klientov, majú k dispozícii aj priestory na organizáciu vzdelávacích podujatí.

 IPC pre BBSK od svojho otvorenia poskytlo celkovo 610 konzultácií, spoluorganizovalo s riadiacimi orgánmi jednotlivých OP 45 seminárov o EšIF na ktorých sa zúčastnilo 1 768 účastníkov.

Reportáž pre stredoslovenskú TV o IPC pre Banskobystrický kraj si môžete pozrieť aj na Youtube