Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz.

Aktuálny stav k 31. január 2020:

  • V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže SR prostriedky čerpať do konca roka 2023.
  • Z celkovej alokácie na programové obdobie 2014 – 2020 (15,34 mld. EUR) sprístupnili riadiace orgány vo výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku finančné prostriedky vo výške 17,56 mld. EUR, čo predstavuje 114,73 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).
  • Za všetky fondy v SR alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 boli kontrahované prostriedky v hodnote 10,58 mld. EUR, čo predstavuje 68,98 %  celkovej alokácie (EÚ zdroj).
  • SR dosiahla za všetky fondy alokované pre programové obdobie 2014 – 2020 čerpanie na národnej úrovni 4,73 mld. EUR, čo predstavuje 30,83 % z celkovej alokácie (EÚ zdroj).

 

graf aktuálneho stavu eurofondov k 31 január 2020