V dňoch 10. a 11. decembra zorganizovalo IPC Trenčianskeho kraja posledné dva semináre v roku 2019. Prvý mal názov „Mladí ľudia a participácia“ a bol venovaný základným princípom participácie mladých ľudí, metódam zapájania študentov do rozhodovacích procesov na škole či participatívnym rozpočtom. Spoluorganizátorom seminára bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Druhý seminár bol určený pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby a mal názov „Ako správne implementovať“. Seminár spoluorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zúčastnilo sa ho viac ako 60 prijímateľov.