Dňa 14.11.2019 zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre európske štrukturálne a investičné fondy v Košickom samosprávnom kraji informačný seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.