Dňa 14. februára 2019 organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE). Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku v výzve č.45 a doplnkové informácie k výzvam č.15,16 a 40. Seminára sa zúčastnilo 25 potenciálnych žiadateľov.