Dňa 21.1.2020 zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia v spolupráci s IPC pre EŠIF Banská Bystrica informačný seminár k výzvam na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výzva č. 56) a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58).

V rámci seminára boli prezentované a zároveň vysvetlené  podmienky  jednotlivých výziev, počas ktorého sa rozvinula diskusia a zároveň boli zodpovedané otázky účastníkov/potenciálnych žiadateľov. Takisto bol vytvorený priestor aj na individuálnu konzultáciu.

Fotografia z predmetného podujatia v Banskej Bystrici