Aktuality IPC pre Žilinský kraj


Služby Informačno-poradenských centier – aký je Váš názor?

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť a poskytované služby zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz – dotazník spätnej väzby pre IPC

Čítať viac ...
V Žiline sa konal informačný seminár k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID – 19

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili 31. augusta 2021 na Úrade ŽSK v Žiline prvý zo svojich plánovaných informačných seminárov k výzve zameranej na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID -19. Zástupcovia Ministerstva kultúry SR predstavili detailnú prezentáciu výzvy. Taktiež sa zamerali na diskusiu s účastníkmi a odpovedali na […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal workshop „NOVÉ FONDY EÚ: PRÍLEŽITOSTI PRE MNO V REGIÓNOCH“

Dňa 01.07.2021 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na pôde Úradu Žilinského samosprávneho kraja workshop určený zástupcom mimovládnych neziskových organizácií na tému príležitosti čerpania fondov EÚ v novom programovom období. Tento workshop bol súčasťou série regionálnych stretnutí, počas ktorých prebiehala so zástupcami občianskej spoločnosti diskusia o […]

Čítať viac ...
Výzvy pre neziskové organizácie v roku 2021

Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu […]

Čítať viac ...
Výzvy pre obce a mestá v roku 2021

Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj […]

Čítať viac ...
Výzvy pre podnikateľov v roku 2021

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov. Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti […]

Čítať viac ...
Výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu

Výber odborných hodnotiteľov Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH. Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete po kliknutí na tento odkaz. Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH: […]

Čítať viac ...
Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 10. decembra 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Čítať viac ...
Eurofondy v Žilinskom kraji

Eurofondy pomáhajú zlepšovať kvalitu života a rozvíjajú aj Žilinský kraj najmä v oblasti dopravy, školstva, kultúry, prírodného dedičstva, cestovného ruchu, sociálnej starostlivosti a zdravotníctva. Ku koncu apríla  2020 Žilinský kraj uzatvoril 162 zmlúv o poskytnutí nenávratných finančných príspevkov v celkovej hodnote 46,1 mil. eur. Taktiež podporil celkovo 184 mikroprojektov v sume 5,4 mil. eur. Eurofondy sú […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal informačný seminár „Terénna opatrovateľská služba od A do Z“

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 29. septembra 2020 informačný seminár v rámci Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Informačný seminár pod názvom Terénna opatrovateľská služba od „A do Z“ bol venovaný prierezu všetkých podstatných informácií a súvislostí, spojenými s […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 17. septembra 2020 Informačný seminár v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Zástupcovia všetkých partnerov národného projektu (Implementačná agentúra MPSVR SR, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania […]

Čítať viac ...
Podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali 26. augusta 2020 v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING. Praktické rady a možnosti, ako sa úspešne presadiť na trhu, predstavil odborník z oblasti kreatívneho priemyslu a biznisu: KAMIL AUJESKÝ, ktorý pretavil svoje skúsenosti z online […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konali informačné semináre k aktivitám národných projektov z OP ĽZ a OP II

Odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizovali v dňoch 11. a 12. augusta 2020 v Žiline odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa […]

Čítať viac ...
Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (COVID-19)

Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Mestá a obce, aké sú aktuálne možnosti financovania z eurofondov? – prinášame kompletný prehľad výziev na rok 2020

Integrovaná sieť Informačno-poradenských centier pripravila pre subjekty samosprávy prehľad aktuálne vyhlásených výziev, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji územia a prispieť k zvýšeniu kvality obyvateľov. Cieľom Informačno-poradenských centier v rámci SR, je zvýšiť podiel úspešne predložených žiadosti a úspešne zrealizovaných projektov EŠIF prostredníctvom informovanosti a poskytovania poradenstva. Poradenské centrá nájdete vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. V rámci Prešovského samosprávneho […]

Čítať viac ...
Zapojte sa do národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“

Dňa 5. marca 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie k práci v systéme ITMS2014+ zameraného na projekty cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. Školenie prebiehalo interaktívnou formou, každý účastník školenia cvične pracoval so systémom a učil sa narábať s jednotlivými funkciami systému, aby lepšie pochopil ako pracovať v ITMS2014+ a aké sú rozdiely pri projektoch […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal seminár k výzvam zameraným na Obnoviteľné zdroje energie

Dňa 28. februára 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia seminár k výzvam OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Účastníkom […]

Čítať viac ...
Pozrite si aktuálny stav čerpania eurofondov na Slovensku

Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz. Aktuálny stav k 31. január 2020: V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže […]

Čítať viac ...
Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Čítať viac ...
Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Zriaďovateľ IPC HE: Prešovský samosprávny kraj Adresa IPC HE: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1 Meno koordinátora IPC HE: PhDr. Adriána Bezdeňová, Tel.: 051/7081 113 Mená zamestnancov v HE: Mgr. Katarína Roháčová a Ing. Matúš Brečka, Tel. […]

Čítať viac ...
EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. EÚ na dosah – […]

Čítať viac ...
Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).   V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov a zaviedlo možnosť dištančného hodnotenia

Aktuálne výzvy Ministerstva školstva na výber odborných hodnotiteľov nájdete po kliknutí na tento odkaz. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Novinkou v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP je zavedenie tzv. dištančného hodnotenia – hodnotenia mimo priestorov rezortu školstva, napr. v práci či v pohodlí domova. Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú: hodnotiť môžete v čase, […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch […]

Čítať viac ...
Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov OPII a OPVaI

Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  […]

Čítať viac ...
Od januára 2020 pokračujú informačné semináre pre národný projekt Kvalita sociálnych služieb z OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných […]

Čítať viac ...
Pozrite si TV reportáž o tom ako vám môžu pomôcť informačno-poradenské centra

Televízia TA3 pripravila krátku reportáž o tom čo pre vás môžu informačno-poradenské centra urobiť. V reportáži uvidíte rozhovor s generálnou riaditeľkou Centrálneho koordinačného orgánu aj našou kolegyňou z centra v Trnave. Neváhajte nás kontaktovať – Kontakty IPC

Čítať viac ...
IPC pre Žilinský kraj organizovalo školenie s názvom „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“

Dňa 13.11.2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie s názvom „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“ určené pre dve skupiny účastníkov – začiatočníkov a pokročilých. Školenie prebiehalo interaktívnou formou, kde si každý účastník mohol sám vyskúšať prácu v systéme pod dohľadom skúsených lektorov. […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal vzdelávací seminár v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 4. a 5. novembra 2019 sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja uskutočnil vzdelávací seminár v rámci Národného projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji. Na seminári sa vzdelávali zástupcovia rôznych špecializovaných zariadení, zariadení pre seniorov, domovov […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Dňa 6.11.2019 zorganizovala IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji informačný seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Účastníci seminára boli informovaní o […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konalo školenie s názvom „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“

Dňa 20.11.2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji školenie s názvom „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Odborným lektorom bol Mgr. Branislav Hudec z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na školení sa zúčastnilo […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal seminár venovaný Operačnému programu Rybné hospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020″) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014 – 2020. Účelom informačného seminára bolo poskytnutie informácií potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal seminár k výzve „WiFi pre Teba“

Dňa 21. októbra 2019 sa v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja konal seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WiFi pre Teba“. Seminár, ktorého spoluorganízátor bolo Informačno-poradenské centrum ŽSK sa venoval najčastejším nedostatkom pri predkladaní Žiadosti o NFP, žiadostí o platbu a nedostatkom pri verejnom obstarávaní. Seminár odborne viedla Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí na svojej […]

Čítať viac ...
V Žiline sa uskutočnil seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“

V stredu 2. októbra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil Informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Informačného seminára sa zúčastnilo 12 delegátov od prijímateľov, zástupcovia z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj reprezentanti z Informačno-poradenského centra […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

V dňoch 24.-25.9.2019 sa v priestoroch Informačno-poradenského centra v Žiline konalo dvojdňové pracovné stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky realizovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR a Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR. Stretnutie malo prívlastok informačno-koordinačné a zúčastnili sa ho zamestnanci a zamestnankyne Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, Centrálnej koordinačnej jednotky národného projektu a v druhom dni sa k nim pridali aj […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konal prvý zo série seminárov o NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

V spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Žilinskom samosprávnom kraji 12. septembra 2019 odštartoval prvý zo série informačných seminárov zameraných na národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Seminár sa konal v kongresovej sále, v priestoroch Žilinskej župy. Účastníci boli detailne informovaní ohľadom všetkých potrebných náležitostí a dokumentov, potrebných pre zapojenie sa do projektu. Subjekty sa môžu zapájať […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
Lepšia spolupráca a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia vďaka eurofondom

V spolupráci so Združením „Región Beskydy“ vyhlásil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) ďalšie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Celková alokácia určená pre ŽSK predstavuje 797 390,00 eur z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 trvá už šiesty rok. Počas jeho existencie sa podarilo uskutočniť množstvo projektov, […]

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
V Žiline sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality“

Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu zabezpečiť školenie na rôzne témy z oblasti realizácie eurofonfov aj priamo vo vašom kraji. Všetky služby a školenia IPC sú bezplatné. Ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať – Odkaz na kontakty IPC. Tešíme sa na spoluprácu!  Jedno takéto školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality“sa konalo dňa 30. mája […]

Čítať viac ...
V Žiline sa uskutočnil informačný seminár na tému komunitného plánovania sociálnych služieb

Informačný seminár, ktorý sa konal dňa 16.05.2019 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF so sídlom na Úrade ZSK, bol zameraný na prezentáciu národného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR, ako aj tému komunitného plánovania sociálnych služieb. Seminár bol vedený expertom na informačné semináre a osvetu, pani Ing. Máriou Filipovou, dlhoročnou odborníčkou v problematike sociálnych […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...