Aktuality IPC pre Trnavský kraj


Služby Informačno-poradenských centier – aký je Váš názor?

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť a poskytované služby zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz – dotazník spätnej väzby pre IPC

Čítať viac ...
Výzvy pre neziskové organizácie v roku 2021

Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu […]

Čítať viac ...
Výzvy pre obce a mestá v roku 2021

Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj […]

Čítať viac ...
Výzvy pre podnikateľov v roku 2021

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov. Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti […]

Čítať viac ...
Výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu

Výber odborných hodnotiteľov Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH. Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete po kliknutí na tento odkaz. Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH: […]

Čítať viac ...
Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 10. decembra 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Čítať viac ...
Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Trnave

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Trnave má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@trnava-vuc.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 0911 170 148, 0911 701 981, 0905 877 040. Ďakujeme za pochopenie.

Čítať viac ...
Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (COVID-19)

Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Mestá a obce, aké sú aktuálne možnosti financovania z eurofondov? – prinášame kompletný prehľad výziev na rok 2020

Integrovaná sieť Informačno-poradenských centier pripravila pre subjekty samosprávy prehľad aktuálne vyhlásených výziev, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji územia a prispieť k zvýšeniu kvality obyvateľov. Cieľom Informačno-poradenských centier v rámci SR, je zvýšiť podiel úspešne predložených žiadosti a úspešne zrealizovaných projektov EŠIF prostredníctvom informovanosti a poskytovania poradenstva. Poradenské centrá nájdete vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. V rámci Prešovského samosprávneho […]

Čítať viac ...
Zapojte sa do národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých […]

Čítať viac ...
Pozrite si aktuálny stav čerpania eurofondov na Slovensku

Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz. Aktuálny stav k 31. január 2020: V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže […]

Čítať viac ...
Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Čítať viac ...
Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Zriaďovateľ IPC HE: Prešovský samosprávny kraj Adresa IPC HE: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1 Meno koordinátora IPC HE: PhDr. Adriána Bezdeňová, Tel.: 051/7081 113 Mená zamestnancov v HE: Mgr. Katarína Roháčová a Ing. Matúš Brečka, Tel. […]

Čítať viac ...
EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. EÚ na dosah – […]

Čítať viac ...
Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).   V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov a zaviedlo možnosť dištančného hodnotenia

Aktuálne výzvy Ministerstva školstva na výber odborných hodnotiteľov nájdete po kliknutí na tento odkaz. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Novinkou v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP je zavedenie tzv. dištančného hodnotenia – hodnotenia mimo priestorov rezortu školstva, napr. v práci či v pohodlí domova. Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú: hodnotiť môžete v čase, […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch […]

Čítať viac ...
Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov OPII a OPVaI

Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  […]

Čítať viac ...
Od januára 2020 pokračujú informačné semináre pre národný projekt Kvalita sociálnych služieb z OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných […]

Čítať viac ...
Vzdelávanie hodnotiteľov podmienok kvality sociálnych služieb

Počas novembra 2019 spolupracovalo Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na organizácii viacerých odborných seminárov pre hodnotiteľov v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Lektori Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, PhD. MBA a Mgr. Jozef Kákoš vyškolili v Trnave počas celodenných štvordňových seminárov spolu 15 hodnotiteľov podmienok kvality sociálnych služieb.

Čítať viac ...
Pozrite si TV reportáž o tom ako vám môžu pomôcť informačno-poradenské centra

Televízia TA3 pripravila krátku reportáž o tom čo pre vás môžu informačno-poradenské centra urobiť. V reportáži uvidíte rozhovor s generálnou riaditeľkou Centrálneho koordinačného orgánu aj našou kolegyňou z centra v Trnave. Neváhajte nás kontaktovať – Kontakty IPC

Čítať viac ...
V Trnave boli zaškolení ďalší pracovníci sociálnych zariadení v rámci kvality sociálnych služieb

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v Trnave uskutočnili ďalšie odborné semináre pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Odborné semináre organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Odborný lektor Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. prezentoval o procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality, ako aj o princípoch dodržiavania […]

Čítať viac ...
V Trnave sa konal odborný seminár národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 24.-25.októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK odborné semináre v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb. Zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby boli zaškolení v oblasti manažovania systému kvality, dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a v procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Čítať viac ...
V Trnave sa konal seminár k aktuálnym usmerneniam výzvy „Wifi pre Teba“

Dňa 5. novembra 2019 sa v Trnave konal seminár k výzve z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra „Wifi pre Teba“. Účastníci boli informovaní o podmienkach poskytnutia príspevku v zmysle aktuálnych usmernení, ale aj o problematike kontroly verejného obstarávania a správnom vypĺňaní Žiadosti o platbu v systéme ITMS2014+.

Čítať viac ...
V Trnave sa konal informačný seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora transformačných tímov“

Dňa 2. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum TTSK seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora Transformačných tímov“. Zástupcovia obcí a domovov sociálnych služieb získali informácie o plánovaných aktivitách národného projektu, o význame deinštitucionalizácie a univerzálnom navrhovaní objektov sociálnych služieb. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]

Čítať viac ...
Prijímatelia v rámci IROP uvítali zorganizovanie seminára s odborníkom na verejné obstarávanie

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP organizovalo dňa 1. októbra 2019 na úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“. Odborný lektor Mgr. Branislav Hudec informoval účastníkov seminára o kontrole verejného obstarávania v zmysle systému riadenia EŠIF a zároveň v zmysle príručky k procesu verejného obstarávania k IROP, ďalej prezentoval o spôsoboch overovania hospodárnosti a najčastejších […]

Čítať viac ...
Septembrové odborné semináre v Trnave boli účastníkmi vyhodnotené ako veľmi prínosné

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský samosprávny kraj organizovalo v septembri v hoteli IMPIQ v Trnave dva odborné semináre, ktorých náplňou bola problematika súvisiaca s eurofondami. Dňa 10. septembra 2019 sa konal seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktorý odprezentovali lektori z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Roman Miškovič a Ing. Róbert Fordinál. Účastníci seminára si prakticky vyskúšali ako sa […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja organizovalo seminár k Žiadosti o platbu

Dňa 6. júna 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Ministerstvom financií SR odborný seminár na tému „Finančné riadenie projektu – Žiadosť o platbu“. Prijímatelia pomoci z eurofondov sa dozvedeli nielen teoretické informácie o systémoch financovania uplatňovaných v SR, ale všetky informácie boli prezentované aj praktickými ukážkami v systéme ITMS2014+.

Čítať viac ...
Druhý zrealizovaný seminár pre starostov o tom ako správne nakladať s odpadmi v obciach

Dňa 30. apríla 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Centrom kontinuálneho vzdelávania na Úrade TTSK v poradí druhý seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali starostom viacerých obcí TTSK možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminár […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
Starostovia Trnavského samosprávneho kraja získali informácie o tom ako správne nakladať s odpadmi v obci

Informačno-poradenské centrum TTSK spolupracovalo s Centrom kontinuálneho vzdelávania na organizácii seminára „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa konal na Úrade TTSK dňa 19. marca 2019. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali účastníkom možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminára sa […]

Čítať viac ...
Úspešní prijímatelia výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ získali na seminári v Trnave informácie k implementácii svojich projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 6. marca 2019 informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Na seminári boli odprezentované informácie potrebné pri predkladaní Žiadostí o platbu, podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov, monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele. V rámci diskusie zodpovedali zástupkyne ministerstva prijímateľom viacero špecifických […]

Čítať viac ...
V Trnave sa konal seminár k výzve z OP VaI na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 21. februára 2019 informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku a informácie k príprave žiadosti. Súčasťou seminára bola aj diskusia s odborníkom na inteligentné inovácie v priemysle a odborníkom na verejné […]

Čítať viac ...
Ministerstvo životného prostredia SR informovalo v Trnave o výzve so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Dňa 14. februára 2019 organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE). Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku v výzve č.45 a doplnkové informácie k výzvam č.15,16 a 40. Seminára sa zúčastnilo 25 […]

Čítať viac ...
Zástupcovia samospráv a sociálnych zariadení získali informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 18. januára 2019 sa v Trnave konal Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK. Na seminári boli odprezentované odborné informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu, o plánovaných aktivitách predmetného projektu, ako aj príklady dobrej praxe. […]

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
15 júna 2018 sa v Trnave konalo stretnutie „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“

Dňa 15. júna 2018 predstavila koordinátorka IPC Trnavského samosprávneho kraja Petra Kovárová činnosť a aktivity centra účastníkom pracovného stretnutia „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“. Účastníkmi stretnutia boli miestne akčné skupiny v Trnavskom kraji, ktoré združujú zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru.  

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...
Zrealizovaný odborný seminár k štátnej a minimálnej pomoci

Dňa 16.apríla 2018 organizovalo Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Protimonopolným úradom SR odborný seminár k štátnej a minimálnej pomoci. V rámci seminára bol odprezentovaný zákon o štátnej pomoci a kritériá poskytnutia štátnej a minimálnej pomoci. Teoretické informácie boli doplnené o praktické príklady Rozhodnutí Európskej komisie v konkrétnych prípadoch, kedy sa rozhodovalo, či opatrenie predstavuje alebo nepredstavuje štátnu pomoc. Seminára sa […]

Čítať viac ...
Zrealizovaný seminár z OP VaI k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Dňa 8. februára 2018 organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) a Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13). […]

Čítať viac ...
Pre všetky OP – Usmernenie CKO č. 2, verzia 3: Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Od 1. januára 2018 je účinné usmernenie CKO č. 2, verzia 3 Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+ (zavedenie nového pojmu Technický používateľ v ITMS 2014+) Viac informácií získate po kliknutí na tento odkaz.

Čítať viac ...