Aktuality IPC pre Trnavský kraj


V Trnave sa konal informačný seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora transformačných tímov“

Dňa 2. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum TTSK seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora Transformačných tímov“. Zástupcovia obcí a domovov sociálnych služieb získali informácie o plánovaných aktivitách národného projektu, o význame deinštitucionalizácie a univerzálnom navrhovaní objektov sociálnych služieb. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]

Čítať viac ...
Prijímatelia v rámci IROP uvítali zorganizovanie seminára s odborníkom na verejné obstarávanie

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP organizovalo dňa 1. októbra 2019 na úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“. Odborný lektor Mgr. Branislav Hudec informoval účastníkov seminára o kontrole verejného obstarávania v zmysle systému riadenia EŠIF a zároveň v zmysle príručky k procesu verejného obstarávania k IROP, ďalej prezentoval o spôsoboch overovania hospodárnosti a najčastejších […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Septembrové odborné semináre v Trnave boli účastníkmi vyhodnotené ako veľmi prínosné

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský samosprávny kraj organizovalo v septembri v hoteli IMPIQ v Trnave dva odborné semináre, ktorých náplňou bola problematika súvisiaca s eurofondami. Dňa 10. septembra 2019 sa konal seminár „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktorý odprezentovali lektori z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Roman Miškovič a Ing. Róbert Fordinál. Účastníci seminára si prakticky vyskúšali ako sa […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja organizovalo seminár k Žiadosti o platbu

Dňa 6. júna 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Ministerstvom financií SR odborný seminár na tému „Finančné riadenie projektu – Žiadosť o platbu“. Prijímatelia pomoci z eurofondov sa dozvedeli nielen teoretické informácie o systémoch financovania uplatňovaných v SR, ale všetky informácie boli prezentované aj praktickými ukážkami v systéme ITMS2014+.

Čítať viac ...
Informačné dni „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizujú Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dni je poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, […]

Čítať viac ...
Druhý zrealizovaný seminár pre starostov o tom ako správne nakladať s odpadmi v obciach

Dňa 30. apríla 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Centrom kontinuálneho vzdelávania na Úrade TTSK v poradí druhý seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali starostom viacerých obcí TTSK možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminár […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
Obce do 1000 obyvateľov môžu žiadať o príspevok na terénnu opatrovateľskú službu

Dňa 26. marca 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informačný seminár v rámci národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Zároveň s možnosťami zapojenia sa do národného projektu prezentovali odborníci PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a Mgr. Mária Machajdíková tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia obcí […]

Čítať viac ...
Starostovia Trnavského samosprávneho kraja získali informácie o tom ako správne nakladať s odpadmi v obci

Informačno-poradenské centrum TTSK spolupracovalo s Centrom kontinuálneho vzdelávania na organizácii seminára „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa konal na Úrade TTSK dňa 19. marca 2019. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali účastníkom možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminára sa […]

Čítať viac ...
Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za 2. polrok 2018

Zverejnili sme správu o našej činnosti za 2. polrok 2018 Sumárna správa o činnosti informačno-poradenských centier za obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018 Všetky správy o činnosti informačno-poradenských centier nájdete v časti dokumenty

Čítať viac ...
Úspešní prijímatelia výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ získali na seminári v Trnave informácie k implementácii svojich projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 6. marca 2019 informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Na seminári boli odprezentované informácie potrebné pri predkladaní Žiadostí o platbu, podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov, monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele. V rámci diskusie zodpovedali zástupkyne ministerstva prijímateľom viacero špecifických […]

Čítať viac ...
V Trnave sa konal seminár k výzve z OP VaI na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 21. februára 2019 informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku a informácie k príprave žiadosti. Súčasťou seminára bola aj diskusia s odborníkom na inteligentné inovácie v priemysle a odborníkom na verejné […]

Čítať viac ...
Ministerstvo životného prostredia SR informovalo v Trnave o výzve so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE)

Dňa 14. februára 2019 organizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE). Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku v výzve č.45 a doplnkové informácie k výzvam č.15,16 a 40. Seminára sa zúčastnilo 25 […]

Čítať viac ...
Zástupcovia samospráv a sociálnych zariadení získali informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 18. januára 2019 sa v Trnave konal Informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov, ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK. Na seminári boli odprezentované odborné informácie o možnostiach zapojenia sa do národného projektu, o plánovaných aktivitách predmetného projektu, ako aj príklady dobrej praxe. […]

Čítať viac ...
Aký je Váš názor? – dajte nám spätnú väzbu

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz TU

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
15 júna 2018 sa v Trnave konalo stretnutie „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“

Dňa 15. júna 2018 predstavila koordinátorka IPC Trnavského samosprávneho kraja Petra Kovárová činnosť a aktivity centra účastníkom pracovného stretnutia „Možnosti spolupráce na princípe LEADER v rámci Trnavského kraja“. Účastníkmi stretnutia boli miestne akčné skupiny v Trnavskom kraji, ktoré združujú zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektoru.  

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...
Zrealizovaný odborný seminár k štátnej a minimálnej pomoci

Dňa 16.apríla 2018 organizovalo Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Protimonopolným úradom SR odborný seminár k štátnej a minimálnej pomoci. V rámci seminára bol odprezentovaný zákon o štátnej pomoci a kritériá poskytnutia štátnej a minimálnej pomoci. Teoretické informácie boli doplnené o praktické príklady Rozhodnutí Európskej komisie v konkrétnych prípadoch, kedy sa rozhodovalo, či opatrenie predstavuje alebo nepredstavuje štátnu pomoc. Seminára sa […]

Čítať viac ...
Eurofondy: Navrhnite, ako ich zlepšiť

Máte nápad, ako zlepšiť implementáciu eurofondov na Slovensku? Neváhajte a prihláste ho do EŠIF Idea Hacku. Sekcia Centrálny koordinačný orgán na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (CKO ÚPVII) otvára dvere námetom od všetkých bez rozdielu a najlepšie z nich odmení. Témami sú zvyšovanie transparentnosti a zjednodušovanie. „Otvárame pre občanov, zástupcov samospráv či štátnej správy […]

Čítať viac ...
Zrealizovaný seminár z OP VaI k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Dňa 8. februára 2018 organizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK na Úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár k výzvam na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domén Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12) a Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13). […]

Čítať viac ...
Spustenie verejnej konzultácie k budúcnosti fondov EÚ zameraných na súdržnosť

Dňa 10. januára 2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto ver.konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými […]

Čítať viac ...
Prieskum administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov NFP

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakávame, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Dotazník pozostáva […]

Čítať viac ...
OP VaI – Podnikatelia a výskumné organizácie sa môžu uchádzať o NFP v rámci troch výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Operačný program Výskum a inovácie – Podnikatelia a výskumné organizácie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci troch výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11) Viac […]

Čítať viac ...
Pre všetky OP – Aktualizácia Systému riadenia EŠIF, verzia 6

Od 21. decembra 2017 je účinná aktualizácia Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Programové obdobie 2014 – 2020, verzia 6. Viac informácií získate po kliknutí na tento odkaz.

Čítať viac ...
Pre všetky OP – Usmernenie CKO č. 2, verzia 3: Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Od 1. januára 2018 je účinné usmernenie CKO č. 2, verzia 3 Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+ (zavedenie nového pojmu Technický používateľ v ITMS 2014+) Viac informácií získate po kliknutí na tento odkaz.

Čítať viac ...