Aktuality IPC pre Trenčiansky kraj


Služby Informačno-poradenských centier – aký je Váš názor?

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť a poskytované služby zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz – dotazník spätnej väzby pre IPC

Čítať viac ...
Výzvy pre neziskové organizácie v roku 2021

Pre zástupcov neziskového sektora existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev a realizovať aktivity z oblasti pomoci ľuďom bez domova, ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva alebo podpory rozvojových intervencií v rozvojových krajinách Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby v oblasti životného prostredia môžu v rámci operačného programu […]

Čítať viac ...
Výzvy pre obce a mestá v roku 2021

Pre obce a mestá existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, kvality životného prostredia, opatrení na znižovanie dôsledkov zmeny klímy, budovania cyklodopravnej infraštruktúry, ochrany verejného zdravia alebo podpory regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia ponúka obciam aj […]

Čítať viac ...
Výzvy pre podnikateľov v roku 2021

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich zámerov aj v roku 2021. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, podpory zamestnanosti a sieťovania podnikov. Aj v roku 2021 pokračuje pomoc pre podnikateľov na zmiernenie dopadov krízy vyvolanej zlou pandémiou Covid19. Mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v oblasti […]

Čítať viac ...
Výber odborných hodnotiteľov na hodnotenie žiadostí v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu

Výber odborných hodnotiteľov Ministerstvo hospodárstva SR hľadá odborných hodnotiteľov (ďalej len „OH“) na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v oblastiach priemyselnej výroby a cestovného ruchu. Podmienky, ktoré musia uchádzači na výber OH splniť, sú uvedené v jednotlivých výzvach na výber OH. Bližšie informácie o jednotlivých výzvach nájdete po kliknutí na tento odkaz. Kontakt v prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s výberom OH: […]

Čítať viac ...
Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 10. decembra 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Čítať viac ...
Podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov v Trenčíne

IPC TSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. augusta 2020. Ako efektívne manažovať marketingovú agentúru v čase krízy? Ako si má dizajnér nastaviť svoje podnikanie v súčasnej situácii? Aj […]

Čítať viac ...
Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (COVID-19)

Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Mestá a obce, aké sú aktuálne možnosti financovania z eurofondov? – prinášame kompletný prehľad výziev na rok 2020

Integrovaná sieť Informačno-poradenských centier pripravila pre subjekty samosprávy prehľad aktuálne vyhlásených výziev, ktoré im môžu pomôcť pri rozvoji územia a prispieť k zvýšeniu kvality obyvateľov. Cieľom Informačno-poradenských centier v rámci SR, je zvýšiť podiel úspešne predložených žiadosti a úspešne zrealizovaných projektov EŠIF prostredníctvom informovanosti a poskytovania poradenstva. Poradenské centrá nájdete vo všetkých krajských mestách okrem Bratislavy. V rámci Prešovského samosprávneho […]

Čítať viac ...
Zapojte sa do národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých […]

Čítať viac ...
Pozrite si aktuálny stav čerpania eurofondov na Slovensku

Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz. Aktuálny stav k 31. január 2020: V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže […]

Čítať viac ...
IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovalo školenie o práci v systéme ITMS2014+

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovali v utorok 3. marca 2020 školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ rozdelené na dve časti, pre začiatočníkov a pokročilých, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 účastníkov. Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 11. – 12. 2. 2020 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Informačno-poradenské […]

Čítať viac ...
Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Čítať viac ...
Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Zriaďovateľ IPC HE: Prešovský samosprávny kraj Adresa IPC HE: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1 Meno koordinátora IPC HE: PhDr. Adriána Bezdeňová, Tel.: 051/7081 113 Mená zamestnancov v HE: Mgr. Katarína Roháčová a Ing. Matúš Brečka, Tel. […]

Čítať viac ...
EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. EÚ na dosah – […]

Čítať viac ...
Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).   V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov a zaviedlo možnosť dištančného hodnotenia

Aktuálne výzvy Ministerstva školstva na výber odborných hodnotiteľov nájdete po kliknutí na tento odkaz. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Novinkou v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP je zavedenie tzv. dištančného hodnotenia – hodnotenia mimo priestorov rezortu školstva, napr. v práci či v pohodlí domova. Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú: hodnotiť môžete v čase, […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch […]

Čítať viac ...
Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov OPII a OPVaI

Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  […]

Čítať viac ...
Od januára 2020 pokračujú informačné semináre pre národný projekt Kvalita sociálnych služieb z OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných […]

Čítať viac ...
Posledné dva semináre 2019 v Trenčianskom IPC

V dňoch 10. a 11. decembra zorganizovalo IPC Trenčianskeho kraja posledné dva semináre v roku 2019. Prvý mal názov „Mladí ľudia a participácia“ a bol venovaný základným princípom participácie mladých ľudí, metódam zapájania študentov do rozhodovacích procesov na škole či participatívnym rozpočtom. Spoluorganizátorom seminára bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Druhý seminár […]

Čítať viac ...
Pozrite si TV reportáž o tom ako vám môžu pomôcť informačno-poradenské centra

Televízia TA3 pripravila krátku reportáž o tom čo pre vás môžu informačno-poradenské centra urobiť. V reportáži uvidíte rozhovor s generálnou riaditeľkou Centrálneho koordinačného orgánu aj našou kolegyňou z centra v Trnave. Neváhajte nás kontaktovať – Kontakty IPC

Čítať viac ...
IPC v Trenčíne organizovalo školenie o Implementácii projektov financovaných z EŠIF

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovalo v piatok 22. novembra 2019 školenie pod názvom Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty, na ktorom boli účastníkom priblížené nasledujúce témy: Podpísali sme Zmluvu o NFP a čo ďalej?, Verejné obstarávanie z pohľadu projektového manažéra, Žiadosť o platbu – portál ITMS2014+, Monitoring projektu – predkladanie monitorovacích správ […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“

V utorok 19. novembra 2019 sa uskutočnil informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“, ktorý zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na seminári boli priblížené základné informácie o výzve, podmienky poskytnutia príspevku, identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP, vzorová Žiadosť o platbu či problematika […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal informačný seminár národného projektu Kvalita sociálnych služieb

IPC Trenčín v spolupráci s Implementačnou agentúrou MPSVR SR zorganizovali v dňoch 11. a 12. novembra 2019 ďalší dvojdňový odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého sa zúčastnili pracovníci zariadení sociálnych služieb. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Čítať viac ...
IPC pre Trenčiansky kraj organizovalo seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v dňoch 30. a 31. októbra 2019 dvojdňový odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého cieľom je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal informačný deň o priamo riadených programoch EÚ

V utorok 29. októbra 2019 zorganizovalo IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s odbornými lektormi informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, v rámci ktorého boli predstavené programy EÚ: Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa uskutočnilo školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho kraja zorganizovalo v piatok 25. októbra 2019 školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prezentáciu zo školenia si môžete stiahnuť – Prezentácia o implementácii projektov financovaných z EŠIF  Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa uskutočnil informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF TSK zorganizovali v stredu 23. októbra 2019 informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Čítať viac ...
V Trenčíne sa uskutočnila konferencia „Participatívne rozpočty v praxi: samospráva – školy“

V dňoch 10. – 11. októbra 2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj spolu s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti konferenciu „Participatívne rozpočty v praxi: samospráva – školy“ s podtitulmi „Nie je mesto ako mesto“ a „Nie je škola ako škola“.

Čítať viac ...
Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj bolo v utorok 1. októbra súčasťou Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovníci IPC prostredníctvom propagačných brožúr a materiálov informovali návštevníkov o možnostiach čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.    

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor. Hlavnými témami školenia boli: Príprava a návrh projektu podľa metodiky Európskej komisie (investičné a neinvestičné projekty, Projekty na Slovensku […]

Čítať viac ...
Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy Podpora pracovných miest sa konal v Trenčíne

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v stredu 25. septembra 2019 informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty […]

Čítať viac ...
IPC Trenčín zorganizovalo v školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“

Pracovníci IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovali v utorok 24. septembra 2019 vo svojich priestoroch školenie k výzve „Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia stredných škôl v Trenčianskom kraji. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+“

V utorok 24. septembra zorganizovalo IPC pre Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie „Práca v systéme ITMS2014+„. V školiacej miestnosti Úradu TSK sa v dvoch skupinách vyškolilo viac ako 60 účastníkov. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje […]

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konalo školenie na Eurofondové verejné obstarávanie

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Trenčianskom samosprávnom kraji zorganizovalo v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v utorok 17. septembra 2019 školenie pod názvom: „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“, ktorého sa zúčastnilo 70 účastníkov.    

Čítať viac ...
V Trenčíne sa konal ďalší zo série seminárov o NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

V piatok 13. septembra 2019 zorganizovalo IPC Trenčianskeho samosprávneho kraja spolu s Implementačnou agentúrou MPSVR SR informačný seminár k Národnému projektu: „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“.  

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konal workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 30.05.2019 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tematický workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov organizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Workshopu sa zúčastnilo 60 spokojných záujemcov o informácie. Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum Trenčín zorganizovalo informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“

Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo 14.3.2019 informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 15 súkromných spoločností z Trenčianskeho kraja. Počas troch hodín koordinátorka IPC TSK Ing. Katarína Vavríková odprezentovala potenciálnym žiadateľom hlavnú myšlienku výzvy, ktorou je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti pre danú cieľovú skupinu (uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o […]

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...