Aktuality IPC pre Banskobystrický kraj


Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Čítať viac ...
Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Čítať viac ...
Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Čítať viac ...
Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Obce, mestá, podnikatelia či združenia, ktoré majú záujem o eurofondy, nájdu oddnes pomoc a bezplatné poradenstvo už aj v Humennom. Pozrite si naživo tlačovku k otvoreniu v poradí ôsmeho informačno-poradenského centra. Uverejnil používateľ Richard Raši […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 11.2.2020 – 12.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár pre žiadateľov výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

Dňa 10. februára 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-P06-SC612-2019-2, ktorý zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci Informačno-poradenskými centrami (IPC). Účastníci/potenciálni žiadatelia boli v priebehu seminára oboznámení výzvou a jej podmienkami. Boli  upozornení aj  na […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár pre prijímateľov výzvy na podporu opatrovateľskej služby

Dňa 6.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy na Podporu opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01), ktorý zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Zástupcovia IA MPSVR SR prijímateľom poskytli informácie a užitočné rady ako správne implementovať projekt, hlavne zo skúseností priamo z praxe. Súčasťou seminára bola […]

Čítať viac ...
EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. EÚ na dosah – […]

Čítať viac ...
Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).   V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v […]

Čítať viac ...
Ministerstvo životného prostredia s IPC v Banskej Bystrici zorganizovalo seminár k výzvam na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Dňa 21.1.2020 zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia v spolupráci s IPC pre EŠIF Banská Bystrica informačný seminár k výzvam na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výzva č. 56) a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58). V rámci seminára boli prezentované a zároveň vysvetlené  podmienky  jednotlivých výziev, počas ktorého […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov a zaviedlo možnosť dištančného hodnotenia

Aktuálne výzvy Ministerstva školstva na výber odborných hodnotiteľov nájdete po kliknutí na tento odkaz. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Novinkou v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP je zavedenie tzv. dištančného hodnotenia – hodnotenia mimo priestorov rezortu školstva, napr. v práci či v pohodlí domova. Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú: hodnotiť môžete v čase, […]

Čítať viac ...
Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch […]

Čítať viac ...
Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov OPII a OPVaI

Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  […]

Čítať viac ...
Od januára 2020 pokračujú informačné semináre pre národný projekt Kvalita sociálnych služieb z OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných […]

Čítať viac ...
Pozrite si TV reportáž o tom ako vám môžu pomôcť informačno-poradenské centra

Televízia TA3 pripravila krátku reportáž o tom čo pre vás môžu informačno-poradenské centra urobiť. V reportáži uvidíte rozhovor s generálnou riaditeľkou Centrálneho koordinačného orgánu aj našou kolegyňou z centra v Trnave. Neváhajte nás kontaktovať – Kontakty IPC

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnilo školenie pre oblasť: Sociálna ekonomika a sociálne podniky

Dňa 28.11.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo Školenie zamestnancov Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci inštitúcií verejných služieb zamestnanosti oblasť: Sociálna ekonomika a sociálne podniky. Uvedený seminár zorganizoval IA MPSVR – národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky – OP ĽZ v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj. Téma bola venovaná problematike – Podpora podnikov v širšom priestore […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal vzdelávací seminár k národnému projektu „Kvalita sociálnych služieb“

Dňa 14.11.2019 a 15.11.2019 sa  konal v Banskej Bystrici vzdelávací seminár k národnému projektu „Kvalita sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj. Programom prvého dňa seminára boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality, či manažovanie systému kvality. Programom druhého dňa seminára boli procedurálne […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár k výzve na „WIFI pre TEBA“

Dňa 23.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1_DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“ pre žiadateľov aj prijímateľov. Uvedený seminár zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj. Programom bola prezentácia danej výzvy, kde prednášajúci upozorňovali po […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 15. a 16. októbra 2019 sa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje uskutočnil seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb. Uvedený seminár zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj. Témou prvého dňa boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár k výzve na podporu sociálnych inovácií

Dňa 10. októbra 2019 sa uskutočnil informačný seminár, ktorý zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica, pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22). Na informačnom seminári bola odprezentovaná výzva, základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku ako aj príprava žiadosti o NFP. V ďalšej časti […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Obsahom seminára bola prezentácia Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre oblasť „verejné obstarávanie“

Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť „verejné obstarávanie“ , ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci NP ISE. Obsahom školenia bolo vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní a uplatnenie výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní s praktickými ukážkami a cvičeniami.

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal okrúhly stôl na tému implementácie projektov EŠIF

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický samosprávny kraj zorganizovali dňa 23.09.2019 V Banskej Bystrici podujatie „Okrúhly stôl so zástupcami riadiacich štruktúr a zástupcami mimovládnych organizácií na tému implementácie projektov EŠIF. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu už niekoľko rokov realizujú […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnilo školenie zamestnancov regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť verejného obstarávania

Dňa 16.06.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť verejného obstarávania, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj.  

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár k procesu verejného obstarávania v rámci realizovaných projektov MV SR

Dňa 16.09.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k procesu verejného obstarávania v rámci realizovaných projektov MV SR, ktorý zorganizovalo MV SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj. Predmetom informačného seminára bolo prehľadné sprístupnenie informácií k procesu verejného obstarávania, upozornenia na najčastejšie porušenia VO v projektoch z prioritnej osi 6 OP […]

Čítať viac ...
Prieskum spokojnosti klientov Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF 2019

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, úlohou Siete informačno-poradenských centier pre EŠIF je poskytovať informácie a služby s cieľom zlepšovať implementáciu eurofondov na Slovenku. Radi by sme svoju prácu robili čo najlepšie, preto si Vás dovoľujeme poprosiť o vyplnenie krátkeho, anonymného dotazníka, ktorý bude dostupný do 13. októbra 2019 po kliknutí na tento odkaz: DOTAZNÍK […]

Čítať viac ...
Výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019

Zverejnili sme výsledky činnosti informačno-poradenských centier za prvý polrok 2019. Podrobné informácie sú uvedené v Súhrnnej správe (Súhrne správy za minulé obdobia si môžete prezrieť v záložke dokumenty). Základné výsledky činnosti IPC za prvý polrok 2019: Zo 620 žiadostí o NFP predložených klientmi IPC v tomto monitorovacom období bolo 407 schválených, čo predstavuje úspešnosť 66 % […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár k výzve na zakladanie kreatívnych centier z IROP.

Dňa 7. augusta 2019 Ministerstvo kultúry SR spolu s informačno poradenským centrom v Banskej Bystrici usporiadali informačný seminár k výzve zameranej na zakladanie kreatívnych centier a podpore dopytu po kreatívnej tvorbe v rámci operačného programu IROP. Účastníci boli oboznámení s podmienkami výzvy a mali možnosť zodpovedať prípadné nejasnosti v rámci diskusie.

Čítať viac ...
O info dni k priamo riadeným programom EÚ bol veľký záujem, prišlo takmer 250 záujemcov

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval spolu s informačno-poradenskými centrami tzv. info dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový sektor. Témou boli priamo riadené programy Európskej únie (EÚ). Takmer 250 účastníkov v štyroch slovenských mestách sa dozvedelo množstvo praktických informácií o možnosti získať financie, ako aj o programoch, ako je napríklad Horizont 2020, Erasmus +, LIFE či […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konal seminár pre žiadateľov v rámci Výzvy na zlepšené formy bývania pre obce s MRK

Dňa 17. júna 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Banská Bystrica uskutočnili Vzdelávací seminár pre žiadateľov v rámci Výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-P06-SC611-2018-2. Seminár bol zameraný hlavne […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa konalo školenie pre Miestne akčné skupiny

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 5.6.2019 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Na školení sa zúčastnilo 83 účastníkov. Predmetom programu bola prezentácia podmienok výzvy a podmienok poskytnutia príspevku. […]

Čítať viac ...
Školenie pre miestne akčné skupiny v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 5. júna 2019 sa bude konať v Banskej Bystrici školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov, ktoré organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Školenie určené iba pre prijímateľov a pozvánky zasiela MPaRV SR, z tohto dôvodu […]

Čítať viac ...
Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Čítať viac ...
V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dňa 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnil informačný seminár v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s IPC BB pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Predmetom informačného seminára bolo oboznámenie účastníkov  s Národným projektom:  „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov“ – legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych […]

Čítať viac ...
Reportáž pre stredoslovenskú TV o IPC pre Banskobystrický kraj

Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a je gestorom a koordinátorom projektu. Predmetný projekt je podporený z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020. IPC pre BBSK bolo vytvorené dňa 25.1.2017 a sídli na mestskom úrade v Banskej Bystrici od 25.1.2017, v […]

Čítať viac ...
Rokovanie na zlepšenie eurofondov v Banskej Bystrici

Okrem informačnej a poradenskej činnosti spolupracujú informačno-poradenské centrá aj v oblasti znižovania administratívnej záťaže pri implementácii eurofondov. V priestoroch informačno-poradenského centra pre Banskobystrický kraj sa dňa 8. februára 2019 konalo rokovanie zástupcov Centrálneho koordinačného orgánu a zástupcov miest a obcí v rámci kraja. Predmetom rokovania bolo spoločne hľadať opatrenia na zníženia administratívnej záťaže a byrokracie v procese implementácie eurofondov. Stretnutie sa […]

Čítať viac ...
Aký je Váš názor? – dajte nám spätnú väzbu

Boli ste spokojný/nespokojný so službami Informačno-poradenského centrá? Alebo máte nápad ako našu činnosť zlepšiť? Dajte nám spätnú väzbu po kliknutí na tento odkaz TU

Čítať viac ...
Raši v Nitre: Bezplatné poradenstvo o eurofondoch sa osvedčilo, projekt ide ďalej

Projekt bezplatného poradenstva pre obce, firmy či združenia, ktoré majú záujem o financie z eurofondov, sa chýli ku stanovenému koncu. Vicepremiér Richard Raši 12.11.2018 po boku nitrianskeho župana Milana Belicu bilancoval výsledky Informačno-poradenského centra (IPC) v Nitre a ohlásil pokračovanie úspešného projektu až do roku 2021. „Sieť siedmich informačno-poradenských centier dnes prepája celé Slovensko, najstaršie z nich je však práve […]

Čítať viac ...
Výsledky našej činnosti od roku 2016

Informačno-poradenské centrá pre EŠIF (IPC) boli vytvorené postupne v druhej polovici 2016 a začiatkom roku 2017 v 7 krajských mestách Hlavné výsledky IPC od ich zriadenia do júna 2018 podrobnejšie informácie po kliknutí na tento odkaz  

Čítať viac ...
Výsledky prieskumu spokojnosti našich klientov

O prieskume Informačno-poradenské centra pre EŠIF (IPC) uskutočnili v septembri 2018 prieskum spokojnosti s ich činnosťou na základe kontaktov v databázach záujemcov o informácie o EŠIF, ktoré vedú jednotlivé IPC. Išlo o online dotazníkový prieskum, v ktorom respondenti mohli vyjadriť mieru svojej spokojnosti s prácou jednotlivých IPC. Dotazník bol distribuovaný hromadným e-mailom. Bolo oslovených cca 3 500 záujemcov o informácie z databáz, pričom dotazník vyplnilo celkovo […]

Čítať viac ...
Máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ dostupných vo vašom regióne?

Informačno-poradenské centrá v rámci svojej činnosti vedú databázu záujemcov o informácie o EŠIF v danom kraji SR, v rámci ktorej rozosielajú pravidelný mailing s informáciami podľa oblastí záujmu, napr.: v nadväznosti na jednotlivé operačné programy. Ak máte záujem dostávať najnovšie informácie o prostriedkoch z fondov EÚ, ktoré sú dostupné vo vašom regióne, tak nám prosíme napíšte […]

Čítať viac ...
Koordinačné stretnutie integrovanej siete informačno-poradenských centier pre EŠIF v Žiline

V dňoch 5.6. – 6.6.2018 sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo koordinačné stretnutie všetkých zamestnancov informačno-poradenských centier (IPC) a zamestnancov Centrálneho koordinačného orgánu. Koordinačné stretnutia sa pravidelne uskutočňujú v jednotlivých sídlach IPC. Ich cieľom je predovšetkým výmena skúsenosti medzi zamestnancami IPC navzájom a koordinácia ich činnosti zo strany gestora integrovanej siete IPC – Centrálneho koordinačného orgánu (CKO). Stretnutie […]

Čítať viac ...
Zrealizované semináre pre žiadateľov a prijímateľov z OP KŽP a OP VaI.

Dňa 9.2.2018 sa uskutočnil v Banskej Bystrici seminár, organizovaný SIEA s IPC Banská Bystrica pre prijímateľov k výzve OP KZP-P04-SC431-2015-6, na ktorom sa zúčastnilo 42 účastníkov. Predmetom seminára bola prezentácia o zmluvných povinnostiach vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, overovanie VO, schvaľovanie žiadostí o platbu, monitorovanie, energetická certifikácia a príprava hĺbkovej obnovy verejných budova.   […]

Čítať viac ...