Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho samosprávneho kraja zorganizovalo v piatok 22. novembra 2019 školenie pod názvom Implementácia projektov financovaných z EŠIF – investičné projekty, na ktorom boli účastníkom priblížené nasledujúce témy: Podpísali sme Zmluvu o NFP a čo ďalej?, Verejné obstarávanie z pohľadu projektového manažéra, Žiadosť o platbu – portál ITMS2014+, Monitoring projektu – predkladanie monitorovacích správ či Žiadosť o zmenu.