IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v dňoch 30. a 31. októbra 2019 dvojdňový odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého cieľom je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia zariadení sociálnych služieb z Trenčianskeho kraja.