Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo 14.3.2019 informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 15 súkromných spoločností z Trenčianskeho kraja. Počas troch hodín koordinátorka IPC TSK Ing. Katarína Vavríková odprezentovala potenciálnym žiadateľom hlavnú myšlienku výzvy, ktorou je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti pre danú cieľovú skupinu (uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o zamestnanie). Zúčastneným vysvetlila formálne náležitosti výzvy, definovala oprávnených žiadateľov, oprávnené cieľové skupiny, oprávnené aktivity, oprávnené výdavky, oprávnené územie, merateľné ukazovatele a tiež podmienky tvorby rozpočtu.