Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky samosprávny kraj zorganizovalo v pondelok 30.9.2019 v kongresovej sále Úradu TSK školenie k projektovému manažmentu v oblasti EŠIF pod názvom Príprava projektov financovaných z EŠIF a Žiadostí o NFP – verejný sektor.

Hlavnými témami školenia boli: Príprava a návrh projektu podľa metodiky Európskej komisie (investičné a neinvestičné projekty, Projekty na Slovensku – prostredie, v ktorom budú vaše projekty žiť od výziev až po implementáciu – systém riadenia, systém finančného riadenia, usmernenia, limity a obmedzenia, Vypĺňanie žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+, Tipy a triky z praxe – ako zvýšiť šance na úspech vo fáze prípravy a tvorby projektov.

Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie môžu konzultovať svoje žiadosti o NFP alebo projekty o NFP. V prípade, že máte o podobné školenie záujem aj vo vašom kraji, tak nám o tom dajte vedieť. Tešíme sa na stretnutie – Kontakty IPC