Dňa 14.1.2020 zorganizoval úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) stretnutie zástupcov komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo prepájanie rôznych subjektov a odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom žijúcim vo vylúčených komunitách, vzájomná informovanosť, zdieľanie dobrých skúseností, návrhov a možností finančnej podpory projektov.

Rôzne možnosti finančnej podpory projektov boli predstavené zástupcami Informačno – poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy, Karpatskej nadácie a Úradu splnomocnenca pre rómske komunity. Účastníci sa dozvedeli aj o zaujímavej forme finančnej pomoci formou dotácie priamo z KSK. Dobré príklady praxe predstavili zástupcovia Združenia pre lepší život, organizácie Projekt DOM.ov a Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.

Ďalší termín podobného stretnutia je naplánovaný na apríl 2020.

Fotografia z podujatia. Fotografia zaznamenáva vystúpenie zamestnanca poradenského centra pre EŠIF