Informácie o EŠIF

V programovom období 2014 – 2020 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu, na základe ktorej má k dispozícii z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov viac ako 15,3 miliardy eur.

Medzi európske štrukturálne a investičné fondy patria:

– Európsky fond regionálneho rozvoja

– Európsky sociálny fond

– Kohézny fond

– Európsky poľnohospodársky fond na rozvoj vidieka

– Európsky námorný a rybársky fond

Európske štrukturálne a investičné fondy sa vykonávajú prostredníctvom operačných programov a programov cezhraničnej spolupráce, medziregionálnej spolupráce a nadnárodnej spolupráce.

Medzi operačné programy patria:

– Kvalita životného prostredia

– Ľudské zdroje

– Integrovaný regionálny operačný program

– Výskum a inovácie

– Program rozvoja vidieka

– Rybné hospodárstvo

– Technická pomoc

– Efektívna verejná správa

– Integrovaná infraštruktúra

Za operačné programy zodpovedá riadiaci orgán, ktorým je vo väčšine prípadov ministerstvo, odborne zastrešujúce podporované aktivity. Riadiaci orgán môže časť svojich úloh delegovať na sprostredkovateľský orgán.

Riadiaci orgán umožňuje žiadateľom uchádzať sa o prostriedky prostredníctvom výziev, ktoré vyhlasuje ich zverejnením na svojom webovom sídle. Aby sa žiadatelia mohli dostatočne vopred na vyhlásenú výzvu pripraviť, riadiaci orgán zverejňuje na svojom webovom sídle do konca októbra na nasledujúci rok. Všetky plánované výzvy z harmonogramov výziev, zverejnených na webových sídlach riadiacich orgánov sú zosumarizované na webovom sídle https://www.itms2014.sk/ v sekcii „Vyhľadať vhodný grant“ po výbere možnosti „Plánované výzvy“. Podporu z európskych štrukturálnych a investičných fondov je možné získať vypracovaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok a jej predložením v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vyhlásenej riadiacim orgánom.

Poznámka: v predchádzajúcom odseku je popísaná iba najbežnejšia forma získania nenávratného finančného príspevku.

 

Odkazy na dôležité webové sídla:

Odkazy na dôležité webové sídla

Dôležité webové sídla

Informácie o európskych štrukturálnych a investičných fondoch pre programové obdobie 2014 – 2020

Webové sídlo CKO

Informácie o výzvach, žiadostiach o nenávratný finančný príspevok, projektoch

Odbor centrálny kontaktný útvar pre OLAF – ochrana finančných záujmov EÚ

Certifikačný orgán

Európska komisia

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Horizontálny princíp Udržateľný rozvoj 2014 – 2020

Horizontálny princíp rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia

Riadiace orgány

Operačný program Výskum a inovácie

Integrovaný regionálny operačný program

Operačný program Ľudské zdroje

Operačný program Kvalita životného prostredia

Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Operačný program Efektívna verejná správa

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Operačný program Technická pomoc

Ďalšie webové sídla

Program rozvoja vidieka

Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika

Operačný program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020

Interreg Stredná Európa 2014 – 2020

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

Program spolupráce INTERREG EUROPE 2014 – 2020

Program medzinárodnej spolupráce ESPON 2020

Program spolupráce INTERACT III 2014 – 2020

Program URBACT III 2014 – 2020