Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie.

Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  s jedným Riadiacim orgánom (ministerstvom dopravy)  a jedným Monitorovacím výborom. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo hospodárstva SR sa stanú sprostredkovateľskými orgánmi s delegovanými právomocami na implementáciu projektov v oblastiach podpory zameraných na výskum a inovácie. Sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 7, ktorá je zameraná na informatizáciu spoločnosti, zostáva naďalej Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Prioritné osi 1 až 6 budú, tak ako doteraz, zamerané na rozvoj dopravy (cestná, železničná, vodná, verejná osobná doprava).

Celková alokácia zlúčeného operačného programu je vyše 8 miliárd eur, vrátane povinných zdrojov zo štátneho rozpočtu.

Pôvodný operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)  k 12.decembru 2019 vyčerpal viac ako 1,7 miliardy eur (36 percent) z celkovej alokácie 4,6 miliardy eur. V zmysle pravidla n+3 už ministerstvo dopravy, ktoré je Riadiacim orgánom OPII vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvoril priestor pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie.

zdroj: www.opii.gov.sk