IPC pre Trenčiansky kraj organizovalo seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v dňoch 30. a 31. októbra 2019 dvojdňový odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého cieľom je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili […]

V Trenčíne sa konal informačný deň o priamo riadených programoch EÚ

V utorok 29. októbra 2019 zorganizovalo IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s odbornými lektormi informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, v rámci ktorého boli predstavené programy EÚ: Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a […]

V Žiline sa konal seminár k výzve „WiFi pre Teba“

Dňa 21. októbra 2019 sa v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja konal seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WiFi pre Teba“. Seminár, ktorého spoluorganízátor bolo Informačno-poradenské centrum ŽSK sa venoval najčastejším nedostatkom pri predkladaní Žiadosti o NFP, žiadostí o platbu a nedostatkom pri verejnom obstarávaní. Seminár odborne viedla Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí na svojej […]

V Trenčíne sa uskutočnilo školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho kraja zorganizovalo v piatok 25. októbra 2019 školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prezentáciu zo školenia si môžete stiahnuť – Prezentácia o implementácii projektov financovaných z EŠIF  Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár k výzve na „WIFI pre TEBA“

Dňa 23.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k výzve OPII-2018/7/1_DOP na predkladanie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre TEBA“ pre žiadateľov aj prijímateľov. Uvedený seminár zorganizoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj. Programom bola prezentácia danej výzvy, kde prednášajúci upozorňovali po […]

V Banskej Bystrici sa konal seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 15. a 16. októbra 2019 sa v rámci Operačného programu Ľudské zdroje uskutočnil seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb. Uvedený seminár zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj. Témou prvého dňa boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality […]

V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár k výzve na podporu sociálnych inovácií

Dňa 10. októbra 2019 sa uskutočnil informačný seminár, ktorý zorganizovalo Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica, pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu sociálnych inovácií s kódom OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22). Na informačnom seminári bola odprezentovaná výzva, základné informácie, podmienky poskytnutia príspevku ako aj príprava žiadosti o NFP. V ďalšej časti […]

V Košiciach sa konal informačný seminár pre obce do 1000 obyvateľov k národnému projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“

Dňa 1. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum pre Košický kraj seminár k národnému projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS“. Zástupcovia obcí získali informácie o národnom projekte ako nástroji na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov a […]