OP VaI – Podnikatelia a výskumné organizácie sa môžu uchádzať o NFP v rámci troch výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Operačný program Výskum a inovácie – Podnikatelia a výskumné organizácie sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok v rámci troch výziev zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11) Viac […]

IROP – Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16

Integrovaný regionálny operačný program – Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 Viac informácií […]

OP VaI – Úspešný informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o NFP zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch – OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Operačný program Výskum a inovácie – 4. októbra 2017 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Prešovský samosprávny kraj organizovali Informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Seminára […]

Podpredseda vlády SR Peter Pellegrini otvoril v Nitrianskom samosprávnom kraji Informačno-poradenské centrum

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini za účasti predsedu NSK Milana Belicu a primátora Nitry Jozefa Dvonča vo štvrtok 20. októbra otvoril v priestoroch Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) prvé Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy (IPC pre EŠIF). „Úlohu poradcu a podporovateľa by v tomto prípade mal zohrávať štát. Som rád, že sme našli kvalitné administratívne […]

IROP – Zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17

Integrovaný regionálny operačný program – Dňa 21. decembra 2017 bola na webovej stránke mpsr.sk zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k […]