V Žiline sa konal seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Dňa 6.11.2019 zorganizovala IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji informačný seminár k 2. cyklu národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Seminár sa uskutočnil v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Účastníci seminára boli informovaní o […]

V Žiline sa konalo školenie s názvom „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“

Dňa 20.11.2019 zorganizovalo Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy v Žilinskom samosprávnom kraji školenie s názvom „Eurofondové verejné obstarávanie, novinky v systéme kontroly a novela zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach EŠIF“. Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja. Odborným lektorom bol Mgr. Branislav Hudec z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na školení sa zúčastnilo […]

V Trenčíne sa konal informačný seminár k výzve „WIFI pre Teba“

V utorok 19. novembra 2019 sa uskutočnil informačný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“, ktorý zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na seminári boli priblížené základné informácie o výzve, podmienky poskytnutia príspevku, identifikované nedostatky pri predkladaní Žiadosti o NFP, vzorová Žiadosť o platbu či problematika […]

V Banskej Bystrici sa konal vzdelávací seminár k národnému projektu „Kvalita sociálnych služieb“

Dňa 14.11.2019 a 15.11.2019 sa  konal v Banskej Bystrici vzdelávací seminár k národnému projektu „Kvalita sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj. Programom prvého dňa seminára boli ciele sociálnych služieb, ich rôznorodosť a podmienky kvality, či manažovanie systému kvality. Programom druhého dňa seminára boli procedurálne […]

V Trnave boli zaškolení ďalší pracovníci sociálnych zariadení v rámci kvality sociálnych služieb

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v Trnave uskutočnili ďalšie odborné semináre pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Odborné semináre organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Odborný lektor Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. prezentoval o procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality, ako aj o princípoch dodržiavania […]

V Trnave sa konal odborný seminár národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 24.-25.októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK odborné semináre v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb. Zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby boli zaškolení v oblasti manažovania systému kvality, dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a v procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Erasmus+ Sprievodca programon 2020

Európska komisia zverejnila 5.11.2019 aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+. Výzvu si môžu záujemcovia prečítať aj v slovenskom jazyku, rovnako ako Sprievodcu programom Erasmus+, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri tejto príležitosti vydala Európska komisia tlačovú správu, ktorú nájdete na jej webstránkach. Sprievodca programom 2020 po kliknutí na tento odkaz.  

V Trnave sa konal seminár k aktuálnym usmerneniam výzvy „Wifi pre Teba“

Dňa 5. novembra 2019 sa v Trnave konal seminár k výzve z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra „Wifi pre Teba“. Účastníci boli informovaní o podmienkach poskytnutia príspevku v zmysle aktuálnych usmernení, ale aj o problematike kontroly verejného obstarávania a správnom vypĺňaní Žiadosti o platbu v systéme ITMS2014+.

V Žiline sa konal seminár venovaný Operačnému programu Rybné hospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020″) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014 – 2020. Účelom informačného seminára bolo poskytnutie informácií potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 […]