Zapojte sa do národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Kreatívci z odvetví architektúra, dizajn, reklama a marketing a IKT – programovanie majú naďalej možnosť prihlásiť sa do Galérie realizátorov národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Ich služby môžu podnikatelia využívať prostredníctvom kreatívnych voucherov do 30. júna 2023. Kompletné žiadosti o kreatívny voucher z národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v roku 2019 predložilo 520 malých […]

V Košiciach sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov

V dňoch 27. a 28.2.2020 IPC KSK v spolupráci s CEDA – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania, realizovalo seminár: Tvorba fyzického prostredia v procese deinštitucionalizácie, ktorý bol realizovaný v rámci národného projektu “Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb Podpora transformačných tímov”.

V Košiciach sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 25. – 26. 2. 2020 zorganizovalo IPC KSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Seminár bol určený poskytovateľom sociálnych služieb zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb.

V Žiline sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“

Dňa 5. marca 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu školenie k práci v systéme ITMS2014+ zameraného na projekty cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A SK-CZ. Školenie prebiehalo interaktívnou formou, každý účastník školenia cvične pracoval so systémom a učil sa narábať s jednotlivými funkciami systému, aby lepšie pochopil ako pracovať v ITMS2014+ a aké sú rozdiely pri projektoch […]

V Žiline sa konal seminár k výzvam zameraným na Obnoviteľné zdroje energie

Dňa 28. februára 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia seminár k výzvam OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Účastníkom […]

Pozrite si aktuálny stav čerpania eurofondov na Slovensku

Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz. Aktuálny stav k 31. január 2020: V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže […]

IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovalo školenie o práci v systéme ITMS2014+

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovali v utorok 3. marca 2020 školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ rozdelené na dve časti, pre začiatočníkov a pokročilých, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 účastníkov. Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia […]

V Trenčíne sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 11. – 12. 2. 2020 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Informačno-poradenské […]

Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]