Informačné dni „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizujú Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dni je poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, […]

Druhý zrealizovaný seminár pre starostov o tom ako správne nakladať s odpadmi v obciach

Dňa 30. apríla 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Centrom kontinuálneho vzdelávania na Úrade TTSK v poradí druhý seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali starostom viacerých obcí TTSK možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminár […]

Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]

Oznam o nedostupnosti služieb IPC pre Trenčiansky kraj

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj v termíne od 15. do 18. apríla 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby. Naši zamestnanci sa Vám budu radi venovať v inom termíne. Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na tomto čísle: 0901 918 151. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Obce do 1000 obyvateľov môžu žiadať o príspevok na terénnu opatrovateľskú službu

Dňa 26. marca 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informačný seminár v rámci národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Zároveň s možnosťami zapojenia sa do národného projektu prezentovali odborníci PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a Mgr. Mária Machajdíková tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia obcí […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dňa 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnil informačný seminár v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s IPC BB pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Predmetom informačného seminára bolo oboznámenie účastníkov  s Národným projektom:  „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov“ – legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych […]

Informačno-poradenské centrum Trenčín zorganizovalo informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“

Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo 14.3.2019 informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 15 súkromných spoločností z Trenčianskeho kraja. Počas troch hodín koordinátorka IPC TSK Ing. Katarína Vavríková odprezentovala potenciálnym žiadateľom hlavnú myšlienku výzvy, ktorou je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti pre danú cieľovú skupinu (uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o […]

Starostovia Trnavského samosprávneho kraja získali informácie o tom ako správne nakladať s odpadmi v obci

Informačno-poradenské centrum TTSK spolupracovalo s Centrom kontinuálneho vzdelávania na organizácii seminára „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa konal na Úrade TTSK dňa 19. marca 2019. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali účastníkom možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminára sa […]

Úspešní prijímatelia výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ získali na seminári v Trnave informácie k implementácii svojich projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 6. marca 2019 informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Na seminári boli odprezentované informácie potrebné pri predkladaní Žiadostí o platbu, podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov, monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele. V rámci diskusie zodpovedali zástupkyne ministerstva prijímateľom viacero špecifických […]