V Žiline sa konal seminár k výzvam zameraným na Obnoviteľné zdroje energie

Dňa 28. februára 2020 organizovalo IPC ŽSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia seminár k výzvam OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW a OPKZP-PO4-SC411-2019-61 zameranej na Výstavbu zariadení na využitie vybraných druhov OZE. Účastníkom […]

Pozrite si aktuálny stav čerpania eurofondov na Slovensku

Centrálny koordinačný orgán pravidelne sleduje a vyhodnocuje stav realizácie eurofondov na Slovensku. Prehľady sú v mesačných intervaloch zverejňované na stránke www.partnerskadohoda.gov.sk, alebo priamo po kliknutí na tento odkaz. Aktuálny stav k 31. január 2020: V programovom období 2014 – 2020 platí pravidlo N+3, ktoré znamená, že z celkovej alokácie na toto programové obdobie (15,34 mld. EUR) môže […]

IPC pre Trenčiansky kraj zorganizovalo školenie o práci v systéme ITMS2014+

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Trenčianskom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizovali v utorok 3. marca 2020 školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť “ rozdelené na dve časti, pre začiatočníkov a pokročilých, ktorých sa spolu zúčastnilo viac ako 60 účastníkov. Informačno-poradenské centrá pomáhajú organizovať informačne podujatia […]

V Trenčíne sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 11. – 12. 2. 2020 zorganizovalo IPC TSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Informačno-poradenské […]

Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Zriaďovateľ IPC HE: Prešovský samosprávny kraj Adresa IPC HE: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody č. 1 Meno koordinátora IPC HE: PhDr. Adriána Bezdeňová, Tel.: 051/7081 113 Mená zamestnancov v HE: Mgr. Katarína Roháčová a Ing. Matúš Brečka, Tel. […]

V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 11.2.2020 – 12.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 […]

Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Košiciach

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizovalo dňa 04.02.2020 Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. […]

V Košiciach sa konal informačný seminár na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2. Účastníci seminára získali informácie o výzve OPLZ-PO6-SC612-2019-2 aj […]