Otvorenie informačno-poradenského centra v Humennom

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom 17. februára 2020 otvoria informačno-poradenské centrum v Humennom. Nové informačno-poradenské centrum pre eurofondy nájdete v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom (adresa: Námestie slobody č. 1, Humenné).   V nadväznosti na dosiahnuté výsledky sa informačno-poradenské centrá ukázali ako vhodný nástroj pre podporu rozvoja v […]

Ministerstvo životného prostredia s IPC v Banskej Bystrici zorganizovalo seminár k výzvam na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov

Dňa 21.1.2020 zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia v spolupráci s IPC pre EŠIF Banská Bystrica informačný seminár k výzvam na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (výzva č. 56) a na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov (výzva č. 58). V rámci seminára boli prezentované a zároveň vysvetlené  podmienky  jednotlivých výziev, počas ktorého […]

Ministerstvo školstva rozširuje databázu odborných hodnotiteľov a zaviedlo možnosť dištančného hodnotenia

Aktuálne výzvy Ministerstva školstva na výber odborných hodnotiteľov nájdete po kliknutí na tento odkaz. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú zaradení do databázy odborných hodnotiteľov. Novinkou v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP je zavedenie tzv. dištančného hodnotenia – hodnotenia mimo priestorov rezortu školstva, napr. v práci či v pohodlí domova. Hlavnými výhodami dištančného hodnotenia sú: hodnotiť môžete v čase, […]

Ministerstvo školstva umožňuje žiadateľom a prijímateľom sledovanie informačných seminárov online aj zo záznamu

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako prvé ministerstvo na Slovensku zaviedlo sledovanie informačných seminárov prostredníctvom online prenosov. Dôvodom využívania online priestoru je veľký záujem zo strany žiadateľov a prijímateľov o informácie k výzvam v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Dôležité informácie sú tak dostupné i tým, ktorí sa nemôžu osobne zúčastniť informačných seminárov. Novinkou  pri informačných seminároch […]

Informačno poradenské centrum na Košickom samosprávnom kraji sa zúčastnilo na stretnutí zástupcov komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov

Dňa 14.1.2020 zorganizoval úrad Košického samosprávneho kraja (KSK) stretnutie zástupcov komunitných centier a terénnych sociálnych pracovníkov. Cieľom stretnutia bolo prepájanie rôznych subjektov a odborníkov, ktorí pomáhajú ľuďom žijúcim vo vylúčených komunitách, vzájomná informovanosť, zdieľanie dobrých skúseností, návrhov a možností finančnej podpory projektov. Rôzne možnosti finančnej podpory projektov boli predstavené zástupcami Informačno – poradenského centra pre […]

Európska komisia schválila zlúčenie operačných programov OPII a OPVaI

Európska komisia oficiálne schválila zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s Operačným program Výskum a inovácie (OPVaI). Vďaka zlúčeniu pod úspešný program v gescii Ministerstva dopravy a výstavby SR sa zachráni 100 miliónov eur pre slovenskú vedu, výskum a inovácie. Technicky ide o včlenenie OPVaI do OPII, v ktorom  vzniknú nové prioritné osi (9 až 13),  […]

Od januára 2020 pokračujú informačné semináre pre národný projekt Kvalita sociálnych služieb z OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje od  júna 2019 do februára 2023 národný projekt Kvalita sociálnych služieb (NP KSS), ktorého snahou je pripraviť a odborne podporiť poskytovateľov pre výkon kvalitných sociálnych služieb podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v súlade s prílohou č. 2. Hlavným cieľom NP KSS je zabezpečiť dostupnosť kvalitných […]

Vzdelávanie hodnotiteľov podmienok kvality sociálnych služieb

Počas novembra 2019 spolupracovalo Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na organizácii viacerých odborných seminárov pre hodnotiteľov v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Lektori Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová, PhD. MBA a Mgr. Jozef Kákoš vyškolili v Trnave počas celodenných štvordňových seminárov spolu 15 hodnotiteľov podmienok kvality sociálnych služieb.

Posledné dva semináre 2019 v Trenčianskom IPC

V dňoch 10. a 11. decembra zorganizovalo IPC Trenčianskeho kraja posledné dva semináre v roku 2019. Prvý mal názov „Mladí ľudia a participácia“ a bol venovaný základným princípom participácie mladých ľudí, metódam zapájania študentov do rozhodovacích procesov na škole či participatívnym rozpočtom. Spoluorganizátorom seminára bol Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Druhý seminár […]