V Banskej Bystrici sa konal seminár pre žiadateľov v rámci Výzvy na zlepšené formy bývania pre obce s MRK

Dňa 17. júna 2019 Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom (IPC) Banská Bystrica uskutočnili Vzdelávací seminár pre žiadateľov v rámci Výzvy zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou MRK s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-P06-SC611-2018-2. Seminár bol zameraný hlavne […]

Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja organizovalo seminár k Žiadosti o platbu

Dňa 6. júna 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Ministerstvom financií SR odborný seminár na tému „Finančné riadenie projektu – Žiadosť o platbu“. Prijímatelia pomoci z eurofondov sa dozvedeli nielen teoretické informácie o systémoch financovania uplatňovaných v SR, ale všetky informácie boli prezentované aj praktickými ukážkami v systéme ITMS2014+.

V Banskej Bystrici sa konalo školenie pre Miestne akčné skupiny

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 5.6.2019 sa uskutočnilo v Banskej Bystrici školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov, ktoré zorganizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Na školení sa zúčastnilo 83 účastníkov. Predmetom programu bola prezentácia podmienok výzvy a podmienok poskytnutia príspevku. […]

Na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja sa konal workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb

Dňa 30.05.2019 sa v priestoroch Kongresovej sály Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutočnil tematický workshop k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov organizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno poradenským centrom Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. Workshopu sa zúčastnilo 60 spokojných záujemcov o informácie. Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu […]

V Žiline sa konalo školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality“

Informačno-poradenské centrá (IPC) v prípade záujmu môžu zabezpečiť školenie na rôzne témy z oblasti realizácie eurofonfov aj priamo vo vašom kraji. Všetky služby a školenia IPC sú bezplatné. Ak máte záujem neváhajte nás kontaktovať – Odkaz na kontakty IPC. Tešíme sa na spoluprácu!  Jedno takéto školenie „Práca v systéme ITMS2014+ nové funkcionality“sa konalo dňa 30. mája […]

V Žiline sa uskutočnil informačný seminár na tému komunitného plánovania sociálnych služieb

Informačný seminár, ktorý sa konal dňa 16.05.2019 na Úrade Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF so sídlom na Úrade ZSK, bol zameraný na prezentáciu národného projektu Implementačnej agentúry MPSVR SR, ako aj tému komunitného plánovania sociálnych služieb. Seminár bol vedený expertom na informačné semináre a osvetu, pani Ing. Máriou Filipovou, dlhoročnou odborníčkou v problematike sociálnych […]

Školenie pre miestne akčné skupiny v Banskej Bystrici

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 5. júna 2019 sa bude konať v Banskej Bystrici školenie pre miestne akčné skupiny (MAS) k výzvam MAS pre užívateľov, ktoré organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno – poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Školenie určené iba pre prijímateľov a pozvánky zasiela MPaRV SR, z tohto dôvodu […]

Informačné dni „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF organizujú Informačné dni na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“. Cieľom informačných dni je poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, […]

Druhý zrealizovaný seminár pre starostov o tom ako správne nakladať s odpadmi v obciach

Dňa 30. apríla 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Centrom kontinuálneho vzdelávania na Úrade TTSK v poradí druhý seminár „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali starostom viacerých obcí TTSK možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminár […]

Aktualizované vydanie publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“

Centrálny koordinačný organ vydal aktualizovanú verziu publikácie „Mestá a obce a fondy EÚ 2014 – 2020“, ktorá má slúžiť ako praktická rukoväť (nielen) pre starostov a primátorov. V publikácii nájdete prehľadné informácie o možnostiach podpory z európskych štrukturálnych a investičných fondov, popisy jednotlivých procesných krokov, ale aj lehoty, s ktorými je potrebné rátať. Nevynechali sme ani […]