Obmedzená dostupnosť Informačno-poradenského centra v Trnave

Dovoľujeme si informovať občanov, že Informačno-poradenské centrum pre eurofondy v Trnave má dočasne obmedzené osobné konzultácie. Prosíme klientov, aby využili telefonickú, alebo online formu konzultácií.   V prípade záujmu o informácie alebo o konzultácie nám prosím pošlite správu na ipc@trnava-vuc.sk alebo nás kontaktujete telefonicky na 0911 170 148, 0911 701 981, 0905 877 040. Ďakujeme za pochopenie.

V Žiline sa konal informačný seminár „Terénna opatrovateľská služba od A do Z“

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 29. septembra 2020 informačný seminár v rámci Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Informačný seminár pod názvom Terénna opatrovateľská služba od „A do Z“ bol venovaný prierezu všetkých podstatných informácií a súvislostí, spojenými s […]

V Žiline sa konal informačný seminár k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovali 17. septembra 2020 Informačný seminár v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Zástupcovia všetkých partnerov národného projektu (Implementačná agentúra MPSVR SR, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania […]

Podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING v Žiline

Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali 26. augusta 2020 v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie pre odvetvie REKLAMA a MARKETING. Praktické rady a možnosti, ako sa úspešne presadiť na trhu, predstavil odborník z oblasti kreatívneho priemyslu a biznisu: KAMIL AUJESKÝ, ktorý pretavil svoje skúsenosti z online […]

Podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov v Trenčíne

IPC TSK v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pripravili v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku interaktívne podujatie zamerané na zefektívnenie podnikania kreatívcov, ktoré sa uskutočnilo v stredu 19. augusta 2020. Ako efektívne manažovať marketingovú agentúru v čase krízy? Ako si má dizajnér nastaviť svoje podnikanie v súčasnej situácii? Aj […]

V Žiline sa konali informačné semináre k aktivitám národných projektov z OP ĽZ a OP II

Odborný seminár v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb Informačno – poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizovali v dňoch 11. a 12. augusta 2020 v Žiline odborný seminár na tému Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality podľa […]

V Snine sa konal informačný seminár o výzve zameranej na podporu rozvoj potenciálu rozvoja cestovného ruchu

14. júla 2020 sa v meste Snina konal informačný seminár bol určený  pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej  na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy Európskej komisie Catching-up regions (kód výzvy: OPII-MH/DP/2020/11.3-26). Na seminári sa zúčastnili okolo 70 potenciálnych žiadateľov o NFP, kotrí […]

Výberové konanie – Zamestnanec IPC pre EŠIF pre Prešovský kraj

Sieť informačno-poradenských centier pre EŠIF hľadá ďalšieho člena tímu. Nového kolegu budeme vyberať pre Prešovský kraj, výkon práce je v Prešove ( Námestie mieru 2). Uzávierka žiadostí je 13. augusta 2020 – viac o výberovom konaní a ako sa naň prihlásiť je zverejnené na stránke  –   Výberové konanie na obsadenie miesta Zamestnanca Informačno-poradenského centra pre EŠIF v Prešove  

Usmernenie CKO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR (COVID-19)

Dovoľujeme si informovať o vydaní usmernia Centrálneho koordinačného orgánu pre riadiace orgány v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike. V nadväznosti na vládou vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav a ostatné okolnosti, ktorým musí Slovenská republika čeliť v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) pripravilo CKO usmernenie pre zabezpečenie čo najplynulejšieho procesu konania o žiadostiach […]

Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]