Podnikatelia, využite príležitosť pre podporu Vašich projektov

Pre podnikateľov existujú príležitosti na podporu ich nápadov aj v roku 2020. Môžu využiť možnosti v rámci vyhlásených, ale aj plánovaných výziev v oblasti výskumu a inovácií, zlepšenia kvality životného prostredia, zamestnanosti a vzdelávania. V súčasnosti sú otvorené výzvy v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (po zmene Integrovaná infraštruktúra) na podporu MSP, aby sa mohli zapojiť do 2. fázy programu SME […]

Máme voľne miesto – Referent pre informovanie a komunikáciu IPC v Košiciach

Košický samosprávny kraj disponuje voľným pracovným miestom na pracovnú pozíciu referent pre informovanie a komunikáciu informačno-poradenského centra (IPC). Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, znalosť legislatívy EÚ a SR na programové obdobie 2014 – 2020, znalosť Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – […]

Publikácia: Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko

Úrad vlády SR vydal publikáciu s názvom Eurofondy pomáhajú rozvíjať Slovensko. Predstavuje viac ako 70 projektov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020, ktoré sú výrazným prínosom pre Slovensko a jeho obyvateľov. Vybrané projekty sú v publikácii prehľadne usporiadané a farebne rozčlenené do piatich tematických oblastí: Inovácie, technológie a výskum; Dopravná infraštruktúra; […]

Informačno-poradenské centrum bude pomáhať s čerpaním eurofondov už aj v Humennom

17. februára 2020 podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši otvoril  a spustil nové informačno-poradenské centrum v Humennom (IPC HE). Obce, mestá, podnikatelia či združenia, ktoré majú záujem o eurofondy, nájdu oddnes pomoc a bezplatné poradenstvo už aj v Humennom. Pozrite si naživo tlačovku k otvoreniu v poradí ôsmeho informačno-poradenského centra. Uverejnil používateľ Richard Raši […]

V Banskej Bystrici sa konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb

Dovoľujeme si oznámiť, že v dňoch 11.2.2020 – 12.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal odborný seminár v rámci realizácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb na tému „Odborná príprava a metodická podpora poskytovateľov sociálnych služieb“, ktorý zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Banská Bystrica. Vzdelávanie bolo zamerané na implementáciu podmienok kvality k zákonu 448/2008 […]

Informačný seminár k výzve na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch v Košiciach

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia organizovalo dňa 04.02.2020 Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch. […]

V Košiciach sa konal informačný seminár na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

Informačno-poradenské centrum pre európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR ako sprostredkovateľským orgánom OP Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6 dňa 11.2.2020 zorganizovalo Informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2. Účastníci seminára získali informácie o výzve OPLZ-PO6-SC612-2019-2 aj […]

V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár pre žiadateľov výzvy na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK

Dňa 10. februára 2020 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár pre žiadateľov k výzve zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK s kódom OPLZ-P06-SC612-2019-2, ktorý zorganizovalo Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci Informačno-poradenskými centrami (IPC). Účastníci/potenciálni žiadatelia boli v priebehu seminára oboznámení výzvou a jej podmienkami. Boli  upozornení aj  na […]

V Banskej Bystrici sa konal informačný seminár pre prijímateľov výzvy na podporu opatrovateľskej služby

Dňa 6.2.2020 sa v Banskej Bystrici konal Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy na Podporu opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01), ktorý zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Zástupcovia IA MPSVR SR prijímateľom poskytli informácie a užitočné rady ako správne implementovať projekt, hlavne zo skúseností priamo z praxe. Súčasťou seminára bola […]

EÚ na dosah – Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. EÚ na dosah – […]