V Trnave boli zaškolení ďalší pracovníci sociálnych zariadení v rámci kvality sociálnych služieb

V dňoch 7. a 8. novembra 2019 sa v Trnave uskutočnili ďalšie odborné semináre pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Odborné semináre organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK v rámci národného projektu „Kvalita sociálnych služieb“. Odborný lektor Doc. PhDr. Tibor Roman, PhD. prezentoval o procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality, ako aj o princípoch dodržiavania […]

V Trnave sa konal odborný seminár národného projektu Kvalita sociálnych služieb

V dňoch 24.-25.októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK odborné semináre v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb. Zástupcovia zariadení poskytujúcich sociálne služby boli zaškolení v oblasti manažovania systému kvality, dodržiavania základných ľudských práv a slobôd a v procedurálnych, personálnych a prevádzkových podmienkach kvality. Na záver získali účastníci osvedčenia o absolvovaní vzdelávania.

Erasmus+ Sprievodca programon 2020

Európska komisia zverejnila 5.11.2019 aktuálnu Výzvu 2020 na predkladanie návrhov projektov programu Erasmus+. Výzvu si môžu záujemcovia prečítať aj v slovenskom jazyku, rovnako ako Sprievodcu programom Erasmus+, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Pri tejto príležitosti vydala Európska komisia tlačovú správu, ktorú nájdete na jej webstránkach. Sprievodca programom 2020 po kliknutí na tento odkaz.  

V Trnave sa konal seminár k aktuálnym usmerneniam výzvy „Wifi pre Teba“

Dňa 5. novembra 2019 sa v Trnave konal seminár k výzve z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra „Wifi pre Teba“. Účastníci boli informovaní o podmienkach poskytnutia príspevku v zmysle aktuálnych usmernení, ale aj o problematike kontroly verejného obstarávania a správnom vypĺňaní Žiadosti o platbu v systéme ITMS2014+.

V Žiline sa konal seminár venovaný Operačnému programu Rybné hospodárstvo

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014 – 2020″) v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Žilinského samosprávneho kraja uskutočnili informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014 – 2020. Účelom informačného seminára bolo poskytnutie informácií potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014 […]

IPC pre Trenčiansky kraj organizovalo seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb

IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovalo v dňoch 30. a 31. októbra 2019 dvojdňový odborný seminár k národnému projektu Kvalita sociálnych služieb, ktorého cieľom je podpora sociálneho začlenenia zraniteľných cieľových skupín (osôb odkázaných na sociálne služby) prostredníctvom poskytovania kvalitných sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili […]

V Trenčíne sa konal informačný deň o priamo riadených programoch EÚ

V utorok 29. októbra 2019 zorganizovalo IPC pre Trenčiansky kraj v spolupráci s odbornými lektormi informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, v rámci ktorého boli predstavené programy EÚ: Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a […]

V Žiline sa konal seminár k výzve „WiFi pre Teba“

Dňa 21. októbra 2019 sa v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja konal seminár k výzve OPII-2018/7/1-DOP „WiFi pre Teba“. Seminár, ktorého spoluorganízátor bolo Informačno-poradenské centrum ŽSK sa venoval najčastejším nedostatkom pri predkladaní Žiadosti o NFP, žiadostí o platbu a nedostatkom pri verejnom obstarávaní. Seminár odborne viedla Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorí na svojej […]

V Trenčíne sa uskutočnilo školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF

Informačno-poradenské centrum Trenčianskeho kraja zorganizovalo v piatok 25. októbra 2019 školenie zamerané na Implementáciu projektov financovaných z EŠIF v oblasti vzdelávacích aktivít (mzdové výdavky), ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 účastníkov. Prezentáciu zo školenia si môžete stiahnuť – Prezentácia o implementácii projektov financovaných z EŠIF  Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]