V Košiciach sa konal informačný seminár pre obce do 1000 obyvateľov k národnému projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“

Dňa 1. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum pre Košický kraj seminár k národnému projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS“. Zástupcovia obcí získali informácie o národnom projekte ako nástroji na podporu opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov a […]

V Košiciach sa konal informačný seminár k výzvam z IROP pre Miestne akčné skupiny

Dňa 8. októbra 2019 organizovalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Sekcia programov regionálneho rozvoja, Odbor monitorovania, hodnotenia a komunikácie programov regionálneho rozvoja v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre Košický kraj seminár k výzvam IROP-PO5-SC511/512-2018-2,8, IROP-PO5-SC511-2017-23 k financovaniu prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD. Zástupcovia MAS získali informácie o správnom vyplnení […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnil seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby – NP TOS, ktorú zorganizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banská Bystrica. Obsahom seminára bola prezentácia Národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby ako nástroj na podporu opatrovateľskej služby v obciach […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky pre oblasť „verejné obstarávanie“

Dňa 7.10.2019 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky NP ISE pre oblasť „verejné obstarávanie“ , ktorý organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci NP ISE. Obsahom školenia bolo vyhradenie práva účasti vo verejnom obstarávaní a uplatnenie výnimiek zo zákona o verejnom obstarávaní s praktickými ukážkami a cvičeniami.

V Trnave sa konal informačný seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora transformačných tímov“

Dňa 2. októbra 2019 organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrum TTSK seminár k národnému projektu „Deinštitucionalizácia zariadení pracovných služieb – Podpora Transformačných tímov“. Zástupcovia obcí a domovov sociálnych služieb získali informácie o plánovaných aktivitách národného projektu, o význame deinštitucionalizácie a univerzálnom navrhovaní objektov sociálnych služieb. Školenia, ktoré IPC organizujú sú vždy bezplatné. Záujemcovia o informácie […]

Prijímatelia v rámci IROP uvítali zorganizovanie seminára s odborníkom na verejné obstarávanie

Informačno-poradenské centrum pre Trnavský kraj v spolupráci so Sprostredkovateľským orgánom pre IROP organizovalo dňa 1. októbra 2019 na úrade Trnavského samosprávneho kraja seminár „Verejné obstarávanie v rámci projektov z IROP“. Odborný lektor Mgr. Branislav Hudec informoval účastníkov seminára o kontrole verejného obstarávania v zmysle systému riadenia EŠIF a zároveň v zmysle príručky k procesu verejného obstarávania k IROP, ďalej prezentoval o spôsoboch overovania hospodárnosti a najčastejších […]

V Žiline sa uskutočnil seminár pre prijímateľov výzvy „Podpora pracovných miest“

V stredu 2. októbra sa v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja v Žiline uskutočnil Informačný seminár pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Informačného seminára sa zúčastnilo 12 delegátov od prijímateľov, zástupcovia z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ako aj reprezentanti z Informačno-poradenského centra […]

Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj bolo v utorok 1. októbra súčasťou Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pracovníci IPC prostredníctvom propagačných brožúr a materiálov informovali návštevníkov o možnostiach čerpania Európskych štrukturálnych a investičných fondov.    

V Žiline sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky

V dňoch 24.-25.9.2019 sa v priestoroch Informačno-poradenského centra v Žiline konalo dvojdňové pracovné stretnutie zamestnancov národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky realizovaného Implementačnou agentúrou MPSVR SR a Odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR. Stretnutie malo prívlastok informačno-koordinačné a zúčastnili sa ho zamestnanci a zamestnankyne Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, Centrálnej koordinačnej jednotky národného projektu a v druhom dni sa k nim pridali aj […]