Oznam o nedostupnosti služieb IPC pre Trenčiansky kraj

Informačno-poradenské centrum pre Trenčiansky kraj v termíne od 15. do 18. apríla 2019 nebude môcť poskytovať svoje služby. Naši zamestnanci sa Vám budu radi venovať v inom termíne. Konzultácie si môžete dohodnúť telefonicky na tomto čísle: 0901 918 151. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Obce do 1000 obyvateľov môžu žiadať o príspevok na terénnu opatrovateľskú službu

Dňa 26. marca 2019 organizovalo Informačno-poradenské centrum TTSK v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informačný seminár v rámci národného projektu „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby“. Zároveň s možnosťami zapojenia sa do národného projektu prezentovali odborníci PhDr. Miroslav Cangár, PhD. a Mgr. Mária Machajdíková tvorbu komunitného plánu sociálnych služieb. Seminára sa zúčastnili zástupcovia obcí […]

V Banskej Bystrici sa uskutočnil informačný seminár pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Dňa 20. a 21. marca 2019 sa uskutočnil informačný seminár v Banskej Bystrici, ktorý zorganizovala IA MPSVR SR v spolupráci s IPC BB pre národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby. Predmetom informačného seminára bolo oboznámenie účastníkov  s Národným projektom:  „Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach do 1000 obyvateľov“ – legislatívny rámec zabezpečovania opatrovateľskej služby a ďalších sociálnych […]

Informačno-poradenské centrum Trenčín zorganizovalo informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“

Informačno-poradenské centrum TSK zorganizovalo 14.3.2019 informačný seminár k výzve „Podpora pracovných miest“, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 15 súkromných spoločností z Trenčianskeho kraja. Počas troch hodín koordinátorka IPC TSK Ing. Katarína Vavríková odprezentovala potenciálnym žiadateľom hlavnú myšlienku výzvy, ktorou je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti pre danú cieľovú skupinu (uchádzači o zamestnanie a znevýhodnení uchádzači o […]

Starostovia Trnavského samosprávneho kraja získali informácie o tom ako správne nakladať s odpadmi v obci

Informačno-poradenské centrum TTSK spolupracovalo s Centrom kontinuálneho vzdelávania na organizácii seminára „Nakladanie s odpadmi pre obce a obecné podniky“, ktorý sa konal na Úrade TTSK dňa 19. marca 2019. Odborní lektori Ing. Elena Bodíková a Ing. Peter Plekanec odprezentovali účastníkom možnosti plnenia legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi v obciach a praktické skúsenosti so systémami nakladania s komunálnymi odpadmi. Seminára sa […]

Úspešní prijímatelia výzvy „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ získali na seminári v Trnave informácie k implementácii svojich projektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 6. marca 2019 informačný seminár pre úspešných prijímateľov výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01„Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“. Na seminári boli odprezentované informácie potrebné pri predkladaní Žiadostí o platbu, podmienky preplatenia štandardných stupníc jednotkových nákladov, monitorovanie projektu a merateľné ukazovatele. V rámci diskusie zodpovedali zástupkyne ministerstva prijímateľom viacero špecifických […]

Reportáž pre stredoslovenskú TV o IPC pre Banskobystrický kraj

Integrovanú sieť informačno-poradenských centier zriadil Centrálny koordinačný orgán, ktorý je jednou zo sekcií Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a je gestorom a koordinátorom projektu. Predmetný projekt je podporený z prostriedkov operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020. IPC pre BBSK bolo vytvorené dňa 25.1.2017 a sídli na mestskom úrade v Banskej Bystrici od 25.1.2017, v […]

Informačno-poradenské centrum v Prešove otvorilo školiacu miestnosť

Obce, mestá, firmy či združenia, ktoré chcú čerpať z eurofondov, nájdu bezplatnú pomoc v Informačno-poradenskom centre (IPC) v Prešove aj ďalšie tri roky. Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši zhodnotil spolu s predsedom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanom Majerským doterajšie fungovanie IPC a súčasne ohlásil, že bude fungovať i naďalej do roku 2021.   „Hlavným cieľom informačno-poradenských centier, ktoré […]

V Trnave sa konal seminár k výzve z OP VaI na podporu inteligentných inovácií v priemysle

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Informačno-poradenským centrom TTSK organizovali dňa 21. februára 2019 informačný seminár k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle. Na seminári boli odprezentované informácie o podmienkach poskytnutia nenávratného finančného príspevku a informácie k príprave žiadosti. Súčasťou seminára bola aj diskusia s odborníkom na inteligentné inovácie v priemysle a odborníkom na verejné […]