Informačný deň „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ“ v Žiline

Dátum: 1561593600
Miesto konania akcie: Žilina

Dovoľujeme si Vás pozvať na Informačný deň na tému „Možnosti získania prostriedkov z priamo riadených programov EÚ, ich synergie s EŠIF a úspešné projekty“, ktorý organizuje Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu – Centrálny koordinačný orgán  v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Žilinského a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom informačného dňa bude poskytnúť informácie o vybraných priamo riadených programoch, ich synergiách s EŠIF, možnosti získania prostriedkov na financovanie projektových zámerov, praktické rady pre žiadateľov od reprezentantov národných kontaktných bodov ako aj priamo od úspešných žiadateľov, ktorí predstavia svoje projekty a skúsenosti. Pre účastníkov bude aj počas  prestávok vyčlenený priestor na diskusiu s prezentujúcimi.

Termín konania: 27. júna 2019 (štvrtok)

Miesto konania: Komenského 48, Žilina

Na tomto informačnom dni budú predstavené nasledovné priamo programy:

  • Horizont 2020 –  program určený na podporu výskumu a inovácií, zameriava sa na tri hlavné priority: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a zvládnutie spoločenských výziev 21. storočia.
  • Erasmus + – program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
  • Kreatívna Európa – program na podporu kultúry a audiovizuálneho sektoru, podporuje aj Európske hlavné mestá kultúry, značku Európske kultúrne dedičstvo, Dni európskeho kultúrneho dedičstva a päť európskych cien v oblasti kultúry.
  • Nástroj na prepájanie Európy – nástroj určený na podporu cezhraničných prepojení v EÚ v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií.
  • LIFE – program určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.

Vážený záujemca o informácie o EŠIF, v prípade záujmu o účasť na Informačnom dni je možné registrovať max. 2 účastníkov za organizáciu (každého na samostatnom prihlasovacom formulári) najneskôr do  21. júna 2019  prostredníctvom elektronického formulára –  PRIHLASOVACÍ FORMULÁR .  (Poznámka: V prípade zvýšeného záujmu o podujatie môže byť účasť obmedzená iba na 1 osobu za organizáciu, preto prosíme v rámci formulára o uvedenie kontaktného e-mailu.)

Prosíme, v prípade otázok, alebo ak by ste Vašu registráciu museli zrušiť, tak nás kontaktujete – Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Žilinský samosprávny kraj.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť.

Program podujatia